Thema 2: Gegevensverstrekking in een veranderd inburgeringsstelselOp 18 mei 2022 vond het webinar ‘gegevensverstrekking in een veranderd inburgeringsstelsel’ plaats. Dit werd georganiseerd door Blik op Werk, in samenwerking met de VNG, Divosa, DUO en SZW.  Het doel was om een uitgebreid overzicht te creëren omtrent de gegevensverstrekking van taalscholen aan Blik op Werk, DUO en gemeenten. Het hanteren van (privacy)regelgeving onder twee verschillende stelsels, gecombineerd met het feit dat Keurmerkhouders inburgeringstrajecten aanbieden aan verschillende categorieën cursisten, maakt het een complexe situatie. Welke gegevens moeten bijvoorbeeld worden aangeleverd voor statushouders die vallen onder de Wi2013 of Wi2021? En hoe zit het met gezinsmigranten? Door ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan, konden Keurmerkhouders inzicht verkrijgen in de verschillende informatiestromen en de manieren om daarmee om te gaan.  


Het webinar bestond uit twee onderdelen. Tijdens het eerste deel werd er een visual besproken die inzichtelijk maakt welke gegevens aan welke instantie verstrekt moeten worden. De visual kunt u via deze link vinden. Men was blij  met een goed leesbaar, overzichtelijk schema. De wens is echter wel dat dit een dynamisch document wordt, waarin updates worden meegenomen. Er is behoefte aan één plek waar alle up to date informatie staat. Blik op Werk onderzoekt de mogelijkheid hiertoe. In het tweede deel gingen Keurmerkhouders in gesprek met Blik op Werk en de ketenpartners. Aan virtuele gesprekstafels werden verschillende onderwerpen behandeld, waarbij Keurmerkhouders hun vragen konden stellen aan experts. De onderwerpen waren (1) Aanleverdocument deelgenomen uren van DUO, (2) (On)geoorloofd verzuim, (3) Digitale systemen (best practices) en (4) Resultaatgegevens Blik op Werk. Bij de gesprekstafels kwamen verschillende vragen aan bod. Deze zijn terug te lezen op de  veelgestelde vragen pagina. Het ging bijvoorbeeld over de frequentie waarmee het aanleverdocument door DUO wordt verstuurd en de situaties waarvan deze frequentie afhankelijk is. Ook werd er gesproken over wanneer je welk verzuim meldt en voor wie dit gedaan moet worden. Er werd aangegeven dat verzuim veelal pas een probleem wordt wanneer iemand er met de pet naar gooit en stelselmatig afwezig is. Als iemand altijd aanwezig is maar één keer verzuimt, dan is het aan te raden daar pragmatisch naar te kijken en er een oplossing voor te bieden. Verder werd er gesproken over de verschillende digitale systemen die Keurmerkhouders gebruiken. Een aantal taalscholen ontwikkelt zelf een systeem, andere werken met een Excel-document en weer andere maken gebruik van leerlingvolgsystemen. Vaak sluiten deze systemen niet goed aan bij de specifieke wensen van taalscholen. Zo is het wenselijk dat het systeem gemakkelijk de gegevens die verschillende instanties vragen kan uitdraaien en dat wijzigingen die, bijvoorbeeld, in de Handleiding worden doorgevoerd ook worden doorgevoerd in het systeem. Bij de laatste gesprekstafel werden de resultaatgegevens van Blik op Werk behandeld. Er werden veel vragen gesteld, bijvoorbeeld of resultaatgegevens van de oude en nieuwe Wet bij elkaar of apart aangeleverd moeten worden.

 

De antwoorden op bovenstaande vragen, en op andere vragen die tijdens het webinar aan bod kwamen, zijn uitgewerkt en terug te vinden op  de  veelgestelde vragen pagina. Uiteraard kunt u voor vragen ook altijd contact met ons opnemen via  dienstverlener@blikopwerk.nl of 030 291 60 25. De Servicedesk is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur. Zij helpen u graag verder op weg! 

Thema 1: Wi2021 in de praktijk

Aan de slag!

Om onze Keurmerkhouder zo goed mogelijk te begeleiden in de overgang naar de nieuwe Wet inburgering heeft Blik op Werk op woensdag 16 februari 2022 een webinar “Aan de slag! De praktijk van de Wet inburgering 2021” georganiseerd.

Tijdens dit webinar ging Blik op Werk  met ruim 40 Keurmerkhouders in gesprek.

Het inburgeringsstelsel is veranderd

Het inburgeringsstelsel is veranderd, u kunt te maken krijgen met verschillende stelsels met verschillende regels en verplichtingen.

Wat betekent de nieuwe wet voor u in de praktijk? Download het overzicht hier of in de volgende slide!

Met elkaar in gesprek

Onder begeleiding van Blik op Werk-medewerkers konden collega-Keurmerkhouders ervaringen met elkaar over delen het werken onder de twee stelsels.

Door het delen van kennis, ervaringen en eventuele obstakels werkt Blik op Werk samen met de keurmerkhouders aan een soepele overgang naar de het nieuwe inburgeringsstelsel. 

Een aantal aandachtspunten

Het werken onder een nieuwe wet kan gecompliceerd zijn.

Uit de gesprekken met onze Keurmerkhouders kwamen een aantal aandachtspunten naar voren die wij graag in de volgende slides toelichten.

  • De administratieve last is toegenomen doordat de inwerkingtreding van de Wi2021 impact heeft op de wijze waarop Keurmerkhouders hun administratie moeten inrichten, met name op het gebied van het verstrekken van informatie/gegevens.
  • Er is behoefte aan méér informatie, bijvoorbeeld over de onderwijsroute en de inspectie daarop.
  • De aanbesteding van inburgeringstrajecten vergt aandacht,
    met als voornaamste aandachtspunt: de raming van opdrachtwaarden.
  • De Handleiding 2022 bevat veel informatie en, belangrijker, veel wijzigingen.
  • De wet is geïntroduceerd als een ‘lerend stelsel’. Het is duidelijk dat richtlijnen aangepast moeten worden omdat ze onvoldoende aansluiten bij de praktijk.
  • Gemeenten sluiten contracten of met scholen. De contracten kunnen verschillen per gemeente. Keurmerkhouders die actief zijn in meerdere gemeenten ervaren daardoor een grotere administratieve last.

Wat gaven deelnemers ons terug?

“Mooie uitwisseling, nuttig”

“Dit is de juiste weg, samen optrekken”

“ Het uitwisselen van praktijkervaringen met andere taalaanbieders was ook waardevol”

““Fijn om ervaring te delen en herkenning te vinden”

“Deelnemen was erg toegankelijk en laagdrempelig”