Visuals en documenten implementatie Wet inburgering 2021

Wij begrijpen dat de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering 2021 voor u als (Aspirant-)Keurmerkhouder gecompliceerd kan zijn. Om het voor u zo overzichtelijk mogelijk te maken heeft Blik op Werk een aantal visuals en documenten opgesteld. Deze  kunt u hieronder vinden. 

Handleiding 2022 Blik op Werk Keurmerk

Vanaf 1 januari 2022 zijn er verschillende groepen inburgeraars met verschillende regels en verplichtingen die voortvloeien uit de Wi2013 en de Wi2021. Ongeacht onder welk inburgeringsstelsel de cursisten vallen, de Handleiding 2022 geldt voor alle taalaanbieders die beschikking hebben over het (Aspirant-)Keurmerk van Blik op Werk.

Gegevensverstrekking 
in een veranderd inburgeringsstelsel  

De inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 heeft directe gevolgen voor uw onderneming, wij raden u daarom aan om de Handleiding 2022 zorgvuldig door te nemen. 

Omdat de uitvoering van de nieuwe wet gecompliceerd kan zijn, hebben we in 2022 aandacht voor een aantal thema’s. In kwartaal 1 hebben we bekeken wat de nieuwe wet concreet voor u in de praktijk betekent en welke onderwerpen mogelijk direct of snel voor u gaan spelen. In het tweede kwartaal hebben we extra aandacht voor gegevensverstrekking aan verschillende partijen in een veranderd inburgeringsstelsel. 

Via nieuwsbrieven, visuals en handige overzichten delen wij onze kennis met u. En tijdens een webinar heeft u de mogelijkheid om live met onze deskundige medewerkers en samenwerkingspartners over het thema in gesprek te gaan. 

Uiteraard kunt u bij vragen over de handleiding 2022 en de Wi2021 altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder op weg. 


Ryan Mangre  
Bharosa Taaluiting 

“De Nieuwe Wet Inburgering stuurt aan op praktijkgericht leren, een integrale aanpak en maatwerk. Waarden die wij ondersteunen, indien geconfronteerd met een gezonde dosis realiteit en aandacht voor de mens achter de inburgeraar. In het vinden van een functionele balans in dit geheel ligt de uitdaging. Dit heeft onze focus.”

We leggen het uit, stap voor stap

We hebben een aantal belangrijke aandachtspunten met betrekking tot de Wet inburgering 2021 voor u op een rij gezet in de visual “Wi2021 in de praktijk”. 

Vraag & antwoord

Er worden verplichtingen aan mijn taalschool opgelegd in een gegunde opdracht of gewonnen aanbesteding van een gemeente die in strijd zijn met één of meerdere normen uit de Handleiding 2022. Wat moet ik doen?

De gestelde normen in de Blik op Werk Handleiding 2022 overrulen in dit geval verplichtingen die aan u worden opgelegd in de gegunde opdracht of gewonnen aanbesteding. Mocht u voorafgaand aan het publiceren van de Handleiding 2022 een opdracht gegund hebben gekregen dan wel een aanbesteding gewonnen hebben, waarin verplichtingen aan u worden opgelegd die in strijd zijn met of niet in overeenstemming zijn met een norm of meerdere normen uit de Handleiding 2022, dan bent u verplicht om dit zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl

Een taalschool in mijn gemeente gaat stoppen. De eigenaar van de onderwijsinstelling vraagt mij of ik de cursisten kan overnemen. Mag dit?

U kunt cursisten van een andere taalschool overnemen. Hiervan dient u een melding te doen bij Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl. In uw melding geeft u aan om welke onderwijsinstelling en hoeveel cursisten het gaat en per wanneer u de cursisten overneemt. 

Wordt “Toezicht in de Klas” in de nieuwe wet anders uitgevoerd?

Nee, Toezicht in de Klas wordt in de Wi2021 op dezelfde wijze uitgevoerd als in het oude stelsel. Wel wordt de BOWKIT aangepast, zodat vragen gelden voor groepen die onder de nieuwe wet vallen, groepen die onder de oude wet vallen en combinaties daarvan. 

Taalscholen kunnen de facturen van cursisten onder de Wi2013 uploaden bij DUO. Hoe werkt dit onder de nieuwe wet (Wi2021)?

Voor asielmigranten die vanaf 01-01-2022 gaan inburgeren zal de gemeente het traject begeleiden en tevens de betaling verrichten. Scholen kunnen bij de gemeenten facturen indienen zoals zij hebben afgesproken in de raamovereenkomst met die gemeente. Facturatie voor cursisten die onder de Wi2013 vallen wijzigt niet. Voor gezinsmigranten gelden de regels zoals die onder de Wi2013. 

Activiteitenagenda

Woensdag 18 mei 2022 (15.00-17.00) 
Webinar ‘gegevensverstrekking in een veranderd inburgerinsstelsel’. U kunt zich hier aanmelden.

WEBINAR

Stel vragen, luister naar ervaringen van collega-Keurmerkhouders, deel kennis en leer! Voor het thema “Gegevensverstrekking in een veranderd inburgeringsstelsel” organiseert Blik op Werk in samenwerking met de VNG, Divosa, SZW en DUO een online webinar op 18 mei van 15.00 tot 17.00 uur.

Er worden (virtuele) gesprekstafels opgezet; bij iedere tafel staat één onderwerp centraal, bijvoorbeeld Aanleverdocument Deelgenomen Uren DUO en Digitale Systemen (best practices). Ook hier zullen SZW, DUO, VNG en Divosa aansluiten. Heeft u een voorstel voor onderwerpen voor de (virtuele) gesprekstafels? Neem dan contact met ons op via dienstverlener@blikopwerk.nl. 

Door kennis te delen en in gesprek te gaan hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan een beter inzicht in de verschillende informatiestromen en de manieren om daar mee om te gaan. 

Meld u snel aan via de activiteitenagenda. 

Aan de slag! 

Om onze Keurmerkhouders zo goed mogelijk te begeleiden in de overgang naar de Nieuwe wet inburgering heeft Blik op Werk op woensdag 16 februari een webinar georganiseerd: “Aan de slag! De praktijk van de Wet inburgering 2021”. Bekijk de samenvatting van het webinar  hier.

Over het Blik op Werk Keurmerk

Blik op Werk controleert de kwaliteit van aanbieders van inburgeringstrajecten. Wanneer een aanbieder voldoet aan de kwaliteitseisen, krijgen zij het Blik op Werk Keurmerk. Een school of instituut met het Blik op Werk Keurmerk is te herkennen aan het groengele logo van Blik op Werk.

Het Keurmerk wordt verstrekt als de aanbieder voldoet aan een aantal randvoorwaarden. Daartoe doet Blik op Werk onderzoek naar:
– de bedrijfsvoering (continuïteit, financiën (o.a. correcte besteding van overheidsgelden),
– betrouwbaarheid en kwaliteit van de organisatie (o.a. slagingspercentages);
· kwaliteit van het onderwijs;· tevredenheid.

Blik op Werk controleert jaarlijks de bedrijfsvoering en de tevredenheid en vierjaarlijks de kwaliteit van het onderwijs.
Onder de Wet inburgering 2013 moeten aanbieders bij wie inburgeraars hun DUO-lening willen gebruiken, het Blik op Werk Keurmerk hebben.

Onder de Wet inburgering 2021 kopen gemeenten inburgeringstrajecten in voor statushouders. Zij kunnen trajecten voor de B1-route en de Z-route uitsluitend inkopen bij aanbieders met het Blik op Werk Keurmerk. Gezinsmigranten die vallen onder de Wet inburgering 2021 kopen zelf hun traject in. Als zij een DUO-lening willen inzetten voor hun inburgeringstraject moeten zij eveneens kiezen voor een school met het Blik op Werk Keurmerk.

De Onderwijsroute, de derde route in de Wet inburgering 2021, wordt gecontroleerd door de Onderwijsinspectie, niet door Blik op Werk. Aanbieders van enkel de Onderwijsroute hebben daarom geen Keurmerk van Blik op Werk nodig.

Contact met
Blik op Werk

Als onafhankelijk Kwaliteitsinstituut wijst Blik op Werk de weg naar gekwalificeerde dienstverleners, bewezen methodieken en kennis rondom duurzame arbeidsparticipatie en inburgering.

Op deze site staat informatie over de Wet inburgering 2021 en de Handleiding Blik op Werk 2022, specifiek gericht op Keurmerkhouders die inburgeringscursussen en duale trajecten aanbieden (dienst 11).

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl of telefonisch via: 030 291 60 25. De Servicedesk is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur

Voor overige vragen, bijvoorbeeld over aanbestedingen van gemeenten in het kader van de Wet inburgering 2021, kunt u contact opnemen met uw lokale gemeente.

Meldpunten in Handleiding 2022

Meldpunt Misstanden

Volgens de Wet inburgering 2021 hebben bestuurders, docenten en andere personen die werkzaam zijn bij een cursusinstelling de plicht om zaken die niet stroken met de regels van het keurmerk, te melden bij de keurmerkverstrekker. Hiervoor heeft Blik op Werk een Meldpunt Misstanden ingericht. Misstanden kunt u melden op meldpunt@blikopwerk.nl en telefonisch via 030 291 60 25.

Aanleveren cursusplanningen

In het kader van fraudepreventie staat in de Handleiding 2022 opgenomen dat Keurmerkhouders periodiek een cursusplanning moeten verstrekken aan Blik op Werk, zodat steekproefsgewijs onaangekondigde bezoeken en/of controles op afstand kunnen plaatsvinden. De cursusplanning dient vier keer per jaar, of vaker indien een nieuwe cursus start, te worden verstrekt aan Blik op Werk. Blik op Werk hanteert hiervoor geen vast format. In de cursusplanning moet in ieder geval de volgende informatie staan: de datum, tijd locatie, docent en leerlingen per les. Maakt u bijvoorbeeld gebruik van presentielijsten waar deze informatie in staat opgenomen, dan kunt u deze ook indienen.

U kunt uw cursusplanningen aanleveren via dit portaal. Het is mogelijk om meerdere bijlagen toe te voegen. Op pagina 46 van de Handleiding 2022 kunt u meer informatie lezen over het aanleveren van cursusplanningen.

Melden afstandsonderwijs

Wanneer u afstandsonderwijs aanbiedt, dan dient u hiervan een melding te maken bij Blik op Werk. U kunt dit aangeven in het portaal dat ook voor het aanleveren van cursusplanningen wordt gebruikt. 

Aanvullend dient u een melding en toelichting op te nemen voor het aanbieden van afstandsonderwijs in de bedrijfspresentatie op de website van Blik op Werk. Dit kunt u doen door in te loggen op www.blikopwerk.nl/beheer. Op pagina 22 van de Handleiding 2022 kunt u meer informatie lezen over het melden van afstandsonderwijs. 

Meldpunt verbeteringen n.a.v. Handleiding 2022

De inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering heeft directe gevolgen voor (Aspirant-)Keurmerkhouders. Het is daarom voor Blik op Werk, als toezichthouder, van belang om zicht te krijgen (en te behouden) op eventuele moeilijkheden die u als uitvoerder ervaart bij de uitvoering van de opgestelde normen in de Handleiding 2022. Hiervoor heeft Blik op Werk een meldpunt ingericht.

Verbeteringen kunt u melden bij Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl of 030 291 60 25