Handleiding Inburgeren 2024

De Handleiding Inburgeren 2024 vindt u hieronder. In het document is een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Handleiding 2022 opgenomen.

Visuals en documenten implementatie Wet inburgering 2021

De uitvoering van de nieuwe Wet inburgering 2021 kan voor u als Keurmerkhouder (voor bepaalde tijd) gecompliceerd zijn. Om het voor u zo overzichtelijk mogelijk te maken heeft Blik op Werk een aantal visuals en documenten opgesteld. Deze kunt u hieronder vinden.

Activiteiten

De nieuwe Handleiding Inburgeren 2023 is ingegaan op 1 april.
Om u goed op weg te helpen heeft Blik op Werk een webinar over deze nieuwe Handleiding georganiseerd. 
Tijdens dit webinar is ingegaan op de vragen van de deelnemers. Deze vragen en de bijbehorende antwoorden kunt u teruglezen onder het kopje “Webinar april 2023” bij Vraag & antwoord.

Wij danken alle deelnemers voor hun bijdrage.

de nieuwe handleiding inburgeren 2023

“De nieuwe Wet Inburgering stuurt aan op praktijkgericht leren, een integrale aanpak en maatwerk. Waarden die wij ondersteunen, indien geconfronteerd met een gezonde dosis realiteit en aandacht voor de mens achter de inburgeraar. In het vinden van een functionele balans in dit geheel ligt de uitdaging. Dit heeft onze focus.”

Ryan Mangre 
Bharosa Taaluiting


We leggen het uit, stap voor stap

We hebben een aantal belangrijke aandachtspunten met betrekking tot de Wet inburgering 2021 voor u op een rij gezet in de visual “Wi2021 in de praktijk”. 

Vraag & antwoord

Er worden verplichtingen aan mijn taalschool opgelegd in een gegunde opdracht of gewonnen aanbesteding van een gemeente die in strijd zijn met één of meerdere normen uit de Handleiding 2022. Wat moet ik doen?

De gestelde normen in de Blik op Werk Handleiding 2022 overrulen in dit geval verplichtingen die aan u worden opgelegd in de gegunde opdracht of gewonnen aanbesteding. Mocht u voorafgaand aan het publiceren van de Handleiding 2022 een opdracht gegund hebben gekregen dan wel een aanbesteding gewonnen hebben, waarin verplichtingen aan u worden opgelegd die in strijd zijn met of niet in overeenstemming zijn met een norm of meerdere normen uit de Handleiding 2022, dan bent u verplicht om dit zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl

Een taalschool in mijn gemeente gaat stoppen. De eigenaar van de onderwijsinstelling vraagt mij of ik de cursisten kan overnemen. Mag dit?

U kunt cursisten van een andere taalschool overnemen. Hiervan dient u een melding te doen bij Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl. In uw melding geeft u aan om welke onderwijsinstelling het gaat, hoeveel cursisten het betreft en per wanneer u de cursisten overneemt. 

Wordt Toezicht in de Klas in de nieuwe wet anders uitgevoerd?

Nee, Toezicht in de Klas wordt in de Wi2021 op dezelfde wijze uitgevoerd als in het oude stelsel. Wel wordt de BOWKIT aangepast, zodat vragen gelden voor groepen die onder de nieuwe Wet vallen, groepen die onder de oude Wet vallen en combinaties daarvan. 

Taalscholen kunnen de facturen van cursisten onder de Wi2013 uploaden bij DUO. Hoe werkt dit onder de Wi2021?

Voor asielmigranten die vanaf 01-01-2022 gaan inburgeren zal de gemeente het traject begeleiden en tevens de betaling verrichten. Scholen kunnen bij de gemeenten facturen indienen zoals zij hebben afgesproken in de raamovereenkomst met die gemeente. Facturatie voor cursisten die onder de Wi2013 vallen wijzigt niet. Voor gezinsmigranten gelden de regels zoals die onder de Wi2013. 

Over het Blik op Werk Keurmerk

Blik op Werk controleert de kwaliteit van aanbieders van inburgeringstrajecten. Wanneer een aanbieder voldoet aan de kwaliteitseisen krijgen zij het Blik op Werk Keurmerk. Een school of instituut met het Blik op Werk Keurmerk is te herkennen aan het groengele logo van Blik op Werk.

Het Keurmerk wordt verstrekt als de aanbieder voldoet aan een aantal randvoorwaarden. Daartoe doet Blik op Werk onderzoek naar:

– de bedrijfsvoering (continuïteit en financiën, zoals de correcte besteding van overheidsgelden);
– betrouwbaarheid en kwaliteit van de organisatie (o.a. slagingspercentages);
· kwaliteit van het onderwijs;
· tevredenheid.

Blik op Werk controleert jaarlijks de bedrijfsvoering en de tevredenheid en vierjaarlijks de kwaliteit van het onderwijs. Dit gebeurt onder andere door een 
externe toetsing van ITTA en Panteia. 

Onder de Wet inburgering 2013 moeten taalaanbieders bij wie inburgeraars hun DUO-lening willen gebruiken, het Blik op Werk Keurmerk hebben.

Onder de
Wet inburgering 2021 kopen gemeenten inburgeringstrajecten in voor statushouders. Zij kunnen trajecten voor de B1-route en de Z-route uitsluitend inkopen bij aanbieders met het Blik op Werk Keurmerk. Gezinsmigranten die vallen onder de Wet inburgering 2021 kopen zelf hun traject in. Als zij een DUO-lening willen inzetten voor hun inburgeringstraject moeten zij eveneens kiezen voor een school met het Blik op Werk Keurmerk.

De Onderwijsroute, de derde route in de Wet inburgering 2021, wordt niet gecontroleerd door Blik op Werk, maar door de Onderwijsinspectie. Aanbieders van enkel de Onderwijsroute hebben daarom geen Keurmerk van Blik op Werk nodig.

Contact met
Blik op Werk

Als onafhankelijk kwaliteitsinstituut wijst Blik op Werk de weg naar gekwalificeerde dienstverleners, bewezen methodieken en kennis rondom duurzame arbeidsparticipatie en inburgering.

Op deze site staat informatie over de Wet inburgering 2021 en de Handleiding Blik op Werk 2022, specifiek gericht op Keurmerkhouders die inburgeringscursussen en duale trajecten aanbieden (dienst 11).

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl of telefonisch via: 030 291 60 25. De Servicedesk is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur

Voor overige vragen, bijvoorbeeld over aanbestedingen van gemeenten in het kader van de Wet inburgering 2021, kunt u contact opnemen met uw lokale gemeente.

Meldpunten in Handleiding 

Meldpunt Misstanden

Volgens de Wet inburgering 2021 hebben bestuurders, docenten en andere personen die werkzaam zijn bij een cursusinstelling de plicht om zaken die niet stroken met de regels van het keurmerk te melden bij de keurmerkverstrekker. Hiervoor heeft Blik op Werk een Meldpunt Misstanden ingericht. Misstanden kunt u melden op meldpunt@blikopwerk.nl en telefonisch via 030 291 60 25.

Aanleveren cursusplanningen

In het kader van fraudepreventie staat in de Handleiding 2022 opgenomen dat Keurmerkhouders periodiek een cursusplanning moeten verstrekken aan Blik op Werk, zodat steekproefsgewijs onaangekondigde bezoeken en/of controles op afstand kunnen plaatsvinden. De cursusplanning dient vier keer per jaar, of vaker indien een nieuwe cursus start, te worden verstrekt aan Blik op Werk. Blik op Werk hanteert hiervoor geen vast format. In de cursusplanning moet in ieder geval de volgende informatie staan: datum (dag en tijdstip) van de les, locatie, interne groepsaanduiding, wat voor les het betreft (niveau en klassikaal of online), naam docent en namen van cursisten per les. Let er hierbij op dat u geen privacygevoelige informatie over cursisten, zoals geslacht, geboortedatum, BSN etc. stuurt. Maakt u gebruik van presentielijsten waar deze informatie in staat opgenomen, dan kunt u deze ook indienen.

U kunt uw cursusplanningen aanleveren via dit portaal. Het is mogelijk om meerdere bijlagen toe te voegen. Op pagina 46 van de Handleiding 2022 kunt u meer informatie lezen over het aanleveren van cursusplanningen.

Melden afstandsonderwijs

Wanneer u afstandsonderwijs aanbiedt dient u hiervan een melding te maken bij Blik op Werk. U kunt dit aangeven in het portaal dat ook voor het aanleveren van cursusplanningen wordt gebruikt. 

Aanvullend dient u een melding en toelichting op te nemen voor het aanbieden van afstandsonderwijs in de bedrijfspresentatie op de website van Blik op Werk. Dit kunt u doen door in te loggen op www.blikopwerk.nl/beheer. Op pagina 22 van de Handleiding 2022 kunt u meer informatie lezen over het melden van afstandsonderwijs. 

Meldpunt verbeteringen n.a.v. Handleiding 2022

De inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering heeft directe gevolgen voor (Aspirant)Keurmerkhouders. Het is daarom voor Blik op Werk, als toezichthouder, van belang om zicht te krijgen (en te behouden) op eventuele moeilijkheden die u als uitvoerder ervaart bij de uitvoering van de normen uit de Handleiding 2022. Hiervoor heeft Blik op Werk een meldpunt ingericht.

Verbeteringen kunt u melden bij Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl of 030 291 60 25