Beste Keurmerkhouder,

Blik op Werk heeft besloten om het Blik op Werk Keurmerk en de Handleiding met ingang van 1 april 2023 te splitsen voor dienst 11 (inburgeringscursussen en duale trajecten) en de overige diensten. In deze mail leest u wat deze splitsing voor u betekent.


Aanleiding splitsen Keurmerk: uitspraak Raad van State
In een eerdere mail (d.d. 25 maart 2022) informeerden wij u dat de Raad van State heeft geoordeeld dat het bestuur van Blik op Werk uitsluitend voor dienst 11 van het Keurmerk, te weten inburgeringscursussen en duale trajecten, als bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht moet worden aangemerkt. Deze uitspraak heeft als gevolg dat Blik op Werk voor dienst 11 van het Keurmerk de bestuursorgaanstatus heeft gekregen en dat er voor deze dienst een ander wettelijke kader van toepassing is dan voor de andere diensten.

Gezien de verschillende van toepassing zijnde wettelijke kaders heeft Blik op Werk besloten om twee Keurmerken en daarmee twee Handleidingen uit te geven: één voor dienst 11 en één voor de overige diensten.

Gevolgen voor Keurmerkhouders
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft naar aanleiding van het besluit van het bestuur van Blik op Werk om het Keurmerk en de Handleiding te splitsen. Hieronder lichten wij enkele belangrijke gevolgen toe:

Publicatiedatum en datum van inwerkingtreding
U ontvangt in januari de voor u relevante Handleiding(en). De Handleidingen zullen vervolgens in werking treden op 1 april 2023. Tot de inwerkingtreding van de herziene, gesplitste Handleidingen, blijft de Handleiding 2022 van toepassing.

Werken met twee Handleidingen
Voor Keurmerkhouders die uitsluitend dienst 11 aanbieden of uitsluitend één of meerdere van de andere diensten aanbieden, zal één Handleiding van toepassing zijn. Voor Keurmerkhouders die dienst 11 en één of meerdere andere diensten van het Keurmerk aanbieden, zullen beide Handleidingen van toepassing zijn.

Facturatie
Vooralsnog zal Blik op Werk blijven factureren zoals u van ons gewend bent. In de toekomstige facturering zal Blik op Werk voor het bepalen van de hoogte van de deelnemersbijdrage gebruik blijven maken van tarieven per omzetcategorie, waarbij als uitgangspunt wordt genomen om de kosten voor Keurmerkhouders die dezelfde diensten blijven aanbieden gelijk te houden.

Audits
De audits zullen op dezelfde wijze en door dezelfde certificerende instellingen worden uitgevoerd. Wanneer u zowel dienst 11 als (een) andere dienst(en) aanbiedt, zullen beide Keurmerken tijdens één audit worden getoetst. Voor deze toetsing zal naar beide Handleidingen worden gekeken. Voor Keurmerkhouders met één Keurmerk zal niets veranderen aan de wijze waarop de audits worden uitgevoerd.

Naast bovenstaande gevolgen is Blik op Werk bezig met het onderzoeken en in kaart brengen van (mogelijke) andere gevolgen van de splitsing. Hierover zullen wij u tijdig informeren.

Contact en meer informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met de servicedesk van Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl of telefonisch via: 030 291 60 25. De Servicedesk is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.