Beste Keurmerkhouder,
 
Op vrijdag 26 november heeft u van ons een informatiemail ontvangen met aandacht voor de volgende thema’s: tevredenheid, slagingspercentages B1-route, groepsgrootte in de Z-route, eisen aanwezigheidsregistratie, 64 uur ONA-verklaringen en slagingspercentage en informatie over aanbestedingen/gunningen.
 
In deze mail hebben wij aandacht voor een aantal andere onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. 
 
Kwaliteitsregister NT2-docent: inschrijven voor 1 januari 2022!
De nieuwe Wet inburgering treedt op 1 januari 2022 in werking. Vanaf deze datum moeten NT2-docenten die lessen verzorgen die onder de 80% vallen ten behoeve van inburgeringstrajecten, zijn opgenomen in één van de twee registers: in het Kwaliteitsregister NT2-docent van Blik op Werk of in het register van de Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal (BVNT2).
 
Staat een NT2-docent per 1 januari 2022 niet geregistreerd in één van de twee registers? Dan wordt deze docent niet aangemerkt als een NT2-docent die voldoet aan de competentie-eisen en vallen zijn of haar lessen niet onder de 80% van de lessen ten behoeve van inburgeringstrajecten!
 
Ook de docent die een aantal jaar geleden een verklaring van Blik op Werk heeft ontvangen m.b.t. het voldoen aan competentie-eisen, moet zich laten registreren als NT2-docent.
 
Op dit moment kunt u in het Kwaliteitsregister nog niet zien welke docenten geregistreerd staan. We verzoeken u daarom vriendelijk om al uw NT2-docenten te informeren over het belang van registratie in één van de twee registers en de deadline van 1 januari 2022.
 
Meldpunten
Blik op Werk heeft in de Handleiding 2022 een aantal meldpunten opgenomen. Hieronder volgt een korte toelichting.
 
Meldpunt Misstanden
Volgens de Wet inburgering 2021 hebben bestuurders, docenten en andere personen die werkzaam zijn bij een cursusinstelling de plicht om zaken die niet stroken met de regels van het keurmerk te melden bij de keurmerkverstrekker. Hiervoor heeft Blik op Werk een Meldpunt Misstanden ingericht. Misstanden kunt u melden op meldpunt@blikopwerk.nl en telefonisch via 030 291 60 25.
 
Aanleveren Cursusplanningen Keurmerkhouders
In het kader van fraudepreventie staat in de Handleiding 2022 opgenomen dat Keurmerkhouders periodiek een cursusplanning moeten verstrekken aan Blik op Werk, zodat steekproefsgewijs onaangekondigde bezoeken en/of controles op afstand kunnen plaatsvinden. De cursusplanning dient vier keer per jaar, of vaker indien een nieuwe cursus start, te worden verstrekt aan Blik op Werk. Blik op Werk hanteert hiervoor geen vast format. Wat u in deze cursusplanning ten minste moet opnemen: de datum, tijd locatie, docent en leerlingen per les. Maakt u bijvoorbeeld gebruik van presentielijsten waar deze informatie in staat opgenomen kunt u deze ook indienen.
 
U kunt uw cursusplanningen aanleveren via dit portaal. Het is mogelijk om meerdere bijlagen toe te voegen.  Op pagina 46 van de  Handleiding 2022 kunt u meer informatie lezen over het aanleveren van cursusplanningen.

Melden afstandsonderwijs

Wanneer u afstandsonderwijs aanbiedt, dan dient u hiervan een melding te maken bij Blik op Werk. U kunt dit aangeven in hetzelfde portaal voor het aanleveren van cursusplanningen. Klik hier om naar het portaal te gaan.  Aanvullend dient u een melding en toelichting op te nemen voor het aanbieden van afstandsonderwijs in de bedrijfsprestatie website van blik op werk. Dit kunt u doen door in te loggen op www.blikopwerk.nl/beheer. Op pagina 22 van de  Handleiding 2022 kunt u meer informatie lezen over het melden van afstandsonderwijs. 
 
De huidige regels die gelden voor het geven van afstandsonderwijs kunt u teruglezen in de mail: Maatregelen corona – update voor Keurmerkhouders inburgering 19.12.2021
 
Meldpunt verbeteringen n.a.v. Handleiding 2022
De inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering heeft directe gevolgen voor (Aspirant-)Keurmerkhouders. Het is daarom voor Blik op Werk als toezichthouder van belang  om zicht te krijgen (en te behouden) op eventuele moeilijkheden die jullie als uitvoerders ervaren in het werken met de opgestelde normen in de Handleiding 2022. Hiervoor heeft Blik op Werk een meldpunt ingericht. Verbeteringen kunt u melden bij Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl of
030 291 60 25
 
De meldingen worden structureel bijgehouden en verwerkt door de servicedesk van Blik op Werk dienen als input voor het verbeteren van de Handleiding 2022.
 
Melden aanbesteding
Mocht u voorafgaand aan het publiceren van de Handleiding 2022 een opdracht gegund hebben gekregen dan wel een aanbesteding gewonnen hebben, waarin verplichtingen aan u worden opgelegd die in strijd zijn met of niet in overeenstemming zijn met een norm of meerdere normen uit de Handleiding 2022, dan bent u verplicht om dit zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl
 
Klachtenlijn
Blik op Werk heeft voor Cursisten van cursussen die vallen onder Dienst 11 zowel een klachtenlijn als een College van Arbitrage. Hierdoor kunnen klachten van inburgeraars laagdrempelig en onafhankelijk worden behandeld. Voor het doorgeven van klachten over cursusinstellingen die het Keurmerk hebben voor Dienst 11 kunnen cursisten contact opnemen met Blik op Werk via 030 3030 645 of klachten@zoekinburgerschool.nl
 
Meer informatie over de procedure van de klachtenlijn leest u in de Handleiding 2022 op pagina 105.
 
Meer informatie
De inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 heeft direct gevolgen voor uw onderneming, ook als u alleen les geeft aan cursisten die nog onder de Wet inburgering 2013 vallen. Wij zullen u daarom regelmatig informeren over deze gevolgen. Daarnaast raden wij u aan om de Handleiding 2022 zorgvuldig door te nemen.
 
Voor vragen neemt u contact op met de Servicedesk van Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl of 030 291 60 25. Vanwege mogelijke drukte kan het zijn dat onze responstijd langer is dan u van ons gewend bent.