Wet inburgering 2021 – vraag en antwoord

Blik op Werk verzamelt vragen rond de implementatie van de Wet inburgering 2021 en geeft daar antwoord op. Staat uw vraag er niet bij? Stuur een mail naar dienstverlener@blikopwerk.nl.

In deze Q&A vindt u een overzicht van de vragen, ingedeeld op thema.

Hoe herken ik wanneer een inburgeraar een asielstatushouder, gezinsmigrant of overige migrant is? 
Asielstatushouders onder de Wi2021 sluiten een contract af met de gemeente in plaats van met een taalschool. De gemeente meldt hen vervolgens aan bij een school. Asielstatushouders onder de Wi2013 melden zichzelf wel direct aan. Gezinsmigranten en overige migranten dienen het inburgeringsonderwijs zelf te regelen en te bekostigen, eventueel met een lening van DUO.


Hoe zie ik onder welke Wet een asielstatushouder valt? 
Asielstatushouders ontvangen een kennisgevingsbrief van DUO met informatie over, onder andere, de start van hun inburgertermijn. Bij hen die vallen onder de Wi2021 staat dat DUO en de gemeente de wet uitvoeren. Bij asielstatushouders die onder de Wi2013 vallen staat dat DUO de wet uitvoert. 


In hoeverre heeft Blik op Werk inzicht in de mogelijkheden (en capaciteit) van scholen om cursisten over te nemen?
Een keurmerkhouder mag nooit meer dan 15 cursisten overnemen van een voormalig of andere keurmerkhouder zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Blik op Werk. Het gaat om de begeleide overdracht van een groep cursisten van de ene taalschool naar de andere. Een individuele cursist heeft echter ten alle tijden de vrije keuze om voor een bepaalde school te kiezen en dus ook om niet over te stappen naar de ‘overnemende’ taalschool. Als het gaat om capaciteit en mogelijkheden om cursisten over te nemen is dit een kwestie tussen school en cursist of scholen onderling.


Hoe werkt het Keurmerk voor organisaties die zich als combinanten hebben ingeschreven?
Indien u (een deel van) de cursus NT2 laat verzorgen/uitvoeren door een andere onderneming, dan dient u er zorg voor te dragen dat deze beschikt over een eigen (geldig) Keurmerk en dat deze onderneming de werkzaamheden conform alle Normen uitvoert.


Is er al meer bekend over de 500 cursisten die onterecht onder de Wi2021 zouden zijn geplaatst?
Voor het antwoord op deze vraag willen wij u graag verwijzen naar het artikel op de website van de Rijksoverheid:  https://www.duo.nl/zakelijk/inburgering-ketenpartners/nieuws/opleggen-inburgeringsplicht-weer-begonnen.jsp


Welke aanpassingen dien ik in te voeren als ik alleen werk met gezinsmigranten en statushouders van voor 2022?
Als een school enkel cursisten heeft die vallen onder de Wi2013, dient de school geen aanpassingen te doen. Er dient wel voldaan te worden aan alle eisen die Blik op Werk stelt. Kijkend naar de handleiding dient de dienstverlener dan te voldoen aan alle normen en verplichtingen die zwart of groen zijn in de handleiding. De blauwe normen kunnen in dat geval buiten beschouwing worden gelaten; die gelden alleen voor cursisten die vallen onder de Wi2021.


De Onderwijsroute valt onder de Inspectie van het Onderwijs, maar examens zijn van DUO. Bij afstroom naar de B1-route valt het traject weer onder Blik op Werk. Hoe wordt toezicht op en verantwoording van resultaten in de praktijk geregeld? 
Het Expertisepunt Basisvaardigheden heeft in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en Blik op Werk een servicedocument geschreven waarin de verschillen tussen de twee toezichten beschreven wordt. 


De Onderwijsroute valt onder de Inspectie van het Onderwijs, maar geldt dat ook voor het NT2-onderwijs dat wij aan deze deelnemers geven? 
Ja, dit klopt. 


Hoe om te gaan met de uren die worden gemaakt voorafgaand aan de formele start van bijvoorbeeld de B1-route. Het betreft uren die al worden gemaakt (bijvoorbeeld in een opvanggroep) voor de startdatum. Worden deze uren gezien als uren binnen een route of als extra aanbod buiten de reguliere route om?
Het hangt ervan hoe het traject is opgezet door de gemeente. Voor de asielstatushouders bepaalt de gemeente of de uren mogen meetellen. Als de lessen mee moeten tellen, dan moeten de lessen wel verzorgd worden door een school met het BOW keurmerk en dus voldoen aan de eisen van de Handleiding. Voor de gezinsmigranten tellen deze uren mee onder dezelfde voorwaarden. Die uren moeten dan aan Duo worden doorgegeven. 

Let op: Voor cursisten in de Z-route is afstandsonderwijs nooit toegestaan. Alleen lessen die fysiek plaatsvinden en aan alle voorwaarden voldoen,, tellen dus mee voor de 800 uur NT2-onderwijs.


Moeten taalscholen een intaketoets afnemen wanneer iemand zich aanmeldt die niet een startende NT2-cursist is, bijvoorbeeld als iemand A1 beheerst en bij ons een A2 cursus wil volgen? 
Voor cursisten die vallen onder de Wi2021 hoeft geen intake plaats te vinden, die cursisten hebben immers een PIP. Voor cursisten die vallen onder de Wi2013 moet voor een start van een éérste cursus bij de taalschool een intake worden afgenomen.  


Een school in de buurt stopt met het verzorgen van lessen. Mag ik alle cursisten van die school overnemen?
Dat is mogelijk mits er toestemming aan Blik op Werk gevraagd wordt. Graag horen wij dan ook om hoeveel cursisten het gaat en of er bijvoorbeeld ook docenten overstappen. Hierover staat het volgende in de managementsverklaring (bijlage 5): Tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Blik op Werk heeft de Keurmerkhouder sinds 1 september 2020 nooit meer dan 15 Cursisten overgenomen van een voormalig of andere Keurmerkhouder, ongeacht de reden daarvan.

Is het cursuscontract (van Blik op Werk) verplicht voor asielstatushouders die vallen onder de Wi2021?
Het cursuscontract is niet verplicht voor asielstatushouders Wi2021 voor wie de gemeente een cursus inkoopt of bekostigt. Voor inburgeraars die nog vallen onder Wi2013, gezinsmigranten en niet-inburgeringsplichtigen/zelfbetalers blijft het cursuscontract wel van toepassing. Zie hiervoor ook bijlage 17 van de handleiding 2022. 


Klopt het dat er voor de asielstatushouders onder de WI2021 geen cursuscontract hoeft/mag worden opgesteld? Kunt u aangeven welke gegevens er wel aantoonbaar in het cursistendossier worden opgenomen voor deze groep?
Nee dat klopt niet. De ‘standaard’ modelcursusovereenkomst van Blik op Werk is niet meer aan de orde voor asielstatushouders Wi2021 voor wie de gemeente een cursus inkoopt en bekostigt. Echter zijn er nu twee relaties van toepassing: een (collectief) contract tussen de Keurmerkhouder en gemeente (voor asielstatushouders onder de Wi2021) en een individueel cursuscontract tussen de Keurmerkhouder en de Cursist (voor gezins- en overige migranten onder de Wi2021). Voor meer informatie wat er precies in het contract moet staan verwijzen wij u naar Bijlage 17 van de meest recente handleiding 2022.

Daarnaast nog een overzicht van elementen die wij willen terugzien in het cursistendossier:
– NAW gegevens (en telefoonnummer, e-mail etc.)
– Leerprofiel cursist (analfabeet, laag-, midden-, hoog opgeleid)
– Aanmeld-/intakedatum 
– Startdatum 
– Verwachte einddatum (datum in contract)- Definitieve einddatum 
– Per deelexamen: examendatum, resultaat, poging
– Aangeboden lesuren, aanwezigheid lesuren
– In rekening gebrachte lesuren
 

In het dossier is deze informatie vaak te herleiden aan de hand van de volgende informatie:

– Eventuele aanmelding
– Intakeformulier
– Intaketoets (enerzijds de toets, anderzijds de uitslag hiervan)
– Cursuscontract(en) (BoW sjabloon)
– Voortgangsinformatie (voortgangstoets, proefexamen etc.) 


De volgende informatie is relevant, maar vaak niet in het cursistendossier opgenomen maar elders in een aparte administratie:

– Facturen (aangeboden lesuren)
– Aanwezigheidsregistratie
– DUO-lijsten (bronbestanden examenresultaten)


Hoe verkrijg je een geldig uittredebewijs?
U kunt samen met de cursist een uittredebewijs opstellen. Een uittredebewijs bevestigt dat een cursist is gestopt bij de betreffende taalschool en heeft invloed op de termijn dat een examen nog meetelt voor de betreffende taalschool. Hier vindt u een overzicht van de geldende termijnen:  

  • Zonder uittredebewijs: een examenresultaat telt tot 6 maanden mee nadat de cursist de taalschool heeft verlaten, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden dat de cursist elders een nieuw cursuscontract heeft afgesloten. Dan worden de examenresultaten vanaf de startdatum daarvan niet meer meegenomen. 
  • Met uittredebewijs: een examenresultaat telt tot 2 maanden mee nadat de cursist de taalschool heeft verlaten, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden dat de cursist elders een nieuw cursuscontract heeft afgesloten. Dan worden de examenresultaten vanaf de startdatum daarvan niet meer meegenomen.
  • Indien in het uittredebewijs is opgenomen dat de cursist niet klaar is voor examens en dit aantoonbaar gemaakt kan worden aan de hand van het cursistendossier, tellen examenresultaten na datum van ondertekening niet mee (binnen de termijn van 2-6 maanden).


Welke gegevens moeten bewaard blijven in het kader van de ‘brede intake’?
Dit is afhankelijk van wat een school doet in een brede intake: nemen zij zelf een toets af, beoordelen ze de leerbaarheid of zetten ze alleen uren in? In ieder geval tellen de uren taalles en KNM tijdens de brede intake.

Moeten wij van de cursisten Wi2021 ook de gegevens uitwisselen via het portaal met DUO?
Gegevens voor de facturatie hoeven hier niet meer gedeeld te worden met DUO omdat de betalingen via de gemeente verlopen. Voor de examenresultaten is het nog wel noodzakelijk om gegevensuitwisseling met DUO te hebben.


Hoe werkt de uren-uitwisseling met DUO? Is de 600 uur bij afschaling iets wat DUO bijhoudt?
De gemeente zal de uren voor eventuele afschaling bij de asielstatus houders die onder de Wi2021 vallen bij gaan houden. DUO houdt die dus niet bij. De uren van de gezinsmigranten moeten wel naar DUO gestuurd worden. Ook de 600-urenverklaringen voor ontheffing van de inburgeringsplicht voor de Wi2013 lopen nog via DUO.

Hoe zal de audit van volgend jaar in z’n werk gaan? Is er een algehele audit of voert de gemeente een audit uit voor het deel dat onder de gemeente valt?
Blik op Werk voert de audit uit voor zowel de cursisten Wi2013 en Wi2021. Er zal zoals gewoonlijk vanuit Blik op Werk een audit plaatsvinden op basis van de handleiding. Het kan zijn dat de gemeente naar eigen inzicht een eigen inspectie/controle invoert. De afspraken hierover kunnen per gemeente verschillen.


Wanneer zijn de voorwaarden ten aanzien van de slagingspercentages van asielmigranten die onder de Wi2021 vallen bekend? 
De voorwaarden zullen voor de zomervakantie bekend worden gemaakt middels een nieuwsbrief.


Welke examenpoging wordt er, met het oog op de slagingspercentages, meegerekend voor de resultaatgegevens?
Het resultaat staat in elk geval vast na de tweede poging (op een uniek deelexamen). Als de cursist in de betreffende meetperiode eenmaal is gezakt voor een onderdeel, maar in een volgende meetperiode een tweede poging doet, dan wordt er alleen in een volgende meetperiode gerapporteerd over het uiteindelijke resultaat na de tweede poging. Wanneer het – nadat de cursist in de betreffende meetperiode is gezakt – niet aannemelijk is dat de cursist nog een tweede poging doet bij de betreffende taalschool, wordt er wel gerapporteerd over de eerste poging. 


Moeten resultaatgegevens van cursisten onder Wi2013 en Wi2021 bij elkaar of apart worden aangeleverd?
De resultaatgegevens dienen in één keurmerkaanvraag aangeleverd te worden. De kans is groot dat de uitvraag wel apart wordt ingericht vanwege de verschillen in de aan te leveren gegevens en de berekeningen van de normen. Wij hopen u hier in het najaar meer informatie over te kunnen geven. 


Stel je hebt 2 hoogopgeleide cursisten, hoe kom je dan aan je slagingspercentages?
Het slagingspercentage dient gebaseerd te zijn op de examenresultaten van ten minste 5 cursisten. Indien er niet meer dan 2 cursisten examens hebben afgelegd, kan dit leiden tot een negatief advies van de auditor. Vervolgens gaat u met Blik op Werk in gesprek over mogelijke vervolgstappen. Indien u in het bezit bent van het aspirantkeurmerk kan het er bijvoorbeeld toe leiden dat het aspirantkeurmerk met een jaar wordt verlengd.


Komen er nieuwe normen die we moeten registeren in het kader van de nieuwe Wet? 
Indien de normen uit de handleiding veranderen zult u daar tijdig over worden geïnformeerd middels een nieuwsbrief. De normen voor de slagingspercentages voor de B1-route onder de nieuwe Wet worden op een later moment bekendgemaakt. 

We moeten contractgegevens aanleveren aan DUO, maar we sluiten niet met iedere individuele cursist een contract af. We doen dit nu collectief met de gemeente. Moeten we toch voor elke cursist een contract afsluiten? 
Voor het ontvangen van resultaten van examens is een individueel contractnummer nodig. Het is mogelijk dat een collectief contractnummer gebruikt wordt, maar waar een extra nummer of letter per individueel contract aan wordt toegevoegd. Voor Blik op Werk zijn individuele contractnummers relevant om inzichtelijk te kunnen maken hoe individuele trajecten lopen.  


Krijgen asielstatushouders onder de Wi2021 een DUO-lening? 
Nee, de gemeente betaalt voor hen de cursuskosten en 2 examenpogingen. 


Wanneer krijg ik, na het opsturen van het aanleverdocument voor deelgenomen uren, een terugkoppeling hierover? 
Als het document op een werkdag voor 18:00 uur wordt aangeleverd volgt de terugkoppeling in principe de volgende werkdag. 


Hoe moet het contract van asielstatushouders die onder de Wi2021 vallen worden aangeleverd? Ziet DUO het document als niet volledig ingevuld als het uurtarief voor hen wordt weggelaten?
Alle bedragen kunnen op €0 worden gezet. Deze informatie moet niet leeg gelaten worden. Het moet volledig worden ingevuld en aangeleverd zijn voordat de examenresultaten kunnen worden opgestuurd.


In welke frequentie wordt het aanleverdocument voor deelgenomen uren door DUO opgestuurd?
DUO zet maandelijks het aanleverbestand klaar in Mijn DUO, maar alleen als er cursisten zijn waarop één van de situaties, zoals gespecificeerd in de handleiding van DUO op pagina 44, van toepassing is en waarvan een contract in ISI is geregistreerd. Het bestand bevat dan dus alleen die cursisten waarvoor DUO de deelgenomen uren wil ontvangen. 


Is het gebruik van het aanleverdocument voor deelgenomen uren verplicht?
Nee, het gebruik van het aanleverdocument is niet verplicht. Het aanleverdocument is een dienstverlening van DUO om het scholen makkelijker te maken de aanlevering te doen. 


Het systeem van de eHerkenning werkt nog niet optimaal. Kan er nu al mee gewerkt worden?
DUO is druk bezig het systeem te optimaliseren en zal een signaal sturen wanneer het werkt. 


Wanneer kunnen de tokens worden omgezet naar eHerkenning? 
De tokens vervallen als eHerkenning gebruikt wordt. Dit heeft te maken met een specifieke beveiliging. Hierover zal DUO te zijner tijd informeren. 

Hoeveel kans maken de scholen nu om een contract met de gemeente te kunnen sluiten voor cursisten die vallen onder de Wi2022? En wat als dat niet gebeurt? Wat is de volgende stap?
Het zal per gemeente verschillen hoeveel kans er is om uiteindelijk gekozen te worden. Mocht dat niet lukken dan is dat natuurlijk uitermate vervelend maar Blik op Werk kan hier verder geen rol in spelen. Gezinsmigranten en andere inburgeraars kunnen zich dan nog inschrijven bij de school.


Welke drempel bedragen kunnen we hanteren ( min.- max.uurprijzen) voor de inburgeringstrajecten (in de leerroutes B1- en Z-route) voor de gezins- en overige migranten? Blik op werk doet geen uitspraken over bedragen en tarieven. Dit is tussen de gemeente en de taalschool. Wij kunnen alleen checken of de afspraken worden nagekomen.

Taalscholen kunnen de facturen van cursisten onder de Wi2013 uploaden bij DUO. Hoe werkt dit onder de nieuwe wet (Wi2021)?
Voor asielmigranten die vanaf 01-01-2022 gaan inburgeren zal de gemeente het traject begeleiden en tevens de betaling verrichten. Scholen zullen bij de gemeenten facturen indienen zoals zij hebben afgesproken in de raamovereenkomst met die gemeente. Facturatie voor cursisten die onder de Wi2013 vallen wijzigt niet. Voor gezinsmigranten gelden de regels zoals die onder de Wi2013.

Vraagt Blik op Werk VOG’s aan voor docenten? 
Nee, dit doen we niet. Blik op Werk kan alleen VOG’s aanvragen voor leden van het bestuur of de directie.  


Als een ZZP’er bij meerdere instellingen cursussen verzorgt, hoe zit het dan met de VOG?  
Een VOG mag niet ouder dan drie maanden zijn bij de start van een opdracht. Eén VOG mag vaker worden gebruikt zolang deze voldoet aan de voorwaarden (maximaal 3 maanden oud en screeningsprofiel 60). Wanneer de ZZP’er al een VOG heeft vanwege een andere opdracht(gever) die ook aan de criteria voldoet, dan hoeft er niet nogmaals een VOG aangevraagd te worden.  


Mijn docent heeft destijds bij indiensttreding geen VOG aangeleverd, maar is al langer in dienst. Wat nu? 
Dan moet er zo snel mogelijk een nieuwe VOG worden aangevraagd. Dit moet binnen zes maanden geregeld zijn, gerekend vanaf 1 januari 2022.


Hoe kijkt Blik op Werk, aan het einde van de voorwaardelijke registratieperiode van een nog niet volledig gecertificeerde docent, naar diens registratie in het Kwaliteitsregister NT2-docent mocht diegene niet tijdig aan de voorwaarde hebben voldaan? Valt diegene onder de 80% norm?
Indien een docent onder voorwaarden staat ingeschreven in het register van Blik op Werk ( Kwaliteitsregister NT2-docent),  moet diegene binnen een jaar een EVC-traject afronden. Tot die tijd is de docent onder voorwaarden gecertificeerd.  Als de docent na dat jaar nog niet klaar is met het EVC-traject, dan wordt diegene uitgeschreven, is diegene niet meer gecertificeerd en valt diegene niet onder de 80% norm. 


Gekwalificeerd personeel is schaars(er) aan het worden. Wordt deze veranderende context meegewogen in de audit en door Blik op Werk? En wordt een dergelijk signaal gedeeld met de sector? 
Het tekort aan gecertificeerde docenten is een signaal dat we dikwijls horen en zeer serieus nemen. We hebben hierover al meermalen gesproken met het ministerie van SZW. Ook in samenwerking met de taalkoepels (MBO Raad en NRTO) hebben wij het probleem aangekaart bij het ministerie in onze reguliere overleggen. Dit heeft ertoe geleid dat het onderwerp op het directeurenoverleg (SZW, BOW, VNG en MBO Raad) is besproken en dat nu een aantal opties wordt onderzocht. We hopen hier binnenkort meer over te kunnen vertellen. Dat zal middels een nieuwsbrief worden gecommuniceerd. 

Wanneer is er sprake van geoorloofd verzuim? 
Van geoorloofd verzuim is sprake bij vooraf doorgegeven afwezigheid vanwege ziekte, een huwelijk, een begrafenis of een religieuze feestdag. Voor deze definitie is aangesloten bij de regels van geoorloofd schoolverzuim. Zie hiervoor ook de Rijksoverheid.  


Valt ziekte van kinderen of een huisartsbezoek onder ongeoorloofd verzuim?
In principe valt ziekte van de cursist zelf (en daardoor ook huisartsbezoek) onder geoorloofd verzuim. Ziekte van een kind valt strikt genomen onder ongeoorloofd verzuim. 


Wat moet er bij gemeenten en bij DUO gemeld worden met betrekking tot verzuim?
Daar waar het asielstatushouders betreft, is de gemeente verantwoordelijk om te bepalen of er sprake is van geoorloofd of ongeoorloofd verzuim als een inburgeraar niet aanwezig is bij een les. De gemeente geeft dit vervolgens door aan DUO. De gemeente zal voor deze beoordeling informatie nodig hebben van de taalschool. Welke informatie gemeenten hiervoor precies van taalscholen willen ontvangen, zal afhangen van de afspraken die de gemeente en taalschool hierover maken in het contract.


Wanneer meld je welk verzuim? En voor wie moet dat gedaan worden?
Wanneer welk verzuim gemeld moet worden hangt af van de afspraken die taalscholen hebben gemaakt met de gemeente over asielstatushouders. Voor gezinsmigranten geven de taalscholen dit door aan DUO. 


Welke gegevens met betrekking tot verzuim delen gemeenten met DUO?
DUO heeft aan het einde van de inburgeringstermijn de taak om te beoordelen of een inburgeraar aan de resultaatverplichting heeft voldaan. Hiervoor hebben zij gegevens nodig over geoorloofd en ongeoorloofd verzuim en deelgenomen uren. Voor asielstatushouders geven gemeenten deze informatie door aan DUO.