Wet inburgering 2021 – vraag en antwoord

Blik op Werk verzamelt vragen rond de implementatie van de Wet inburgering 2021 en geeft daar antwoord op. Staat uw vraag er niet bij? Stuur een mail naar dienstverlener@blikopwerk.nl.

In deze Q&A vindt u een overzicht van de vragen, ingedeeld op thema.

Hoe herken ik wanneer een inburgeraar een asielstatushouder, gezinsmigrant of overige migrant is? 
Asielstatushouders onder de Wi2021 sluiten een contract af met de gemeente in plaats van met een taalschool. De gemeente meldt hen vervolgens aan bij een school. Asielstatushouders onder de Wi2013 melden zichzelf wel direct aan. Gezinsmigranten en overige migranten dienen het inburgeringsonderwijs zelf te regelen en te bekostigen, eventueel met een lening van DUO.


Hoe zie ik onder welke Wet een asielstatushouder valt? 
Asielstatushouders ontvangen een kennisgevingsbrief van DUO met informatie over, onder andere, de start van hun inburgertermijn. Bij hen die vallen onder de Wi2021 staat dat DUO en de gemeente de wet uitvoeren. Bij asielstatushouders die onder de Wi2013 vallen staat dat DUO de wet uitvoert. 


In hoeverre heeft Blik op Werk inzicht in de mogelijkheden (en capaciteit) van scholen om cursisten over te nemen?
Een keurmerkhouder mag nooit meer dan 15 cursisten overnemen van een voormalig of andere keurmerkhouder zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Blik op Werk. Het gaat om de begeleide overdracht van een groep cursisten van de ene taalschool naar de andere. Een individuele cursist heeft echter ten alle tijden de vrije keuze om voor een bepaalde school te kiezen en dus ook om niet over te stappen naar de ‘overnemende’ taalschool. Als het gaat om capaciteit en mogelijkheden om cursisten over te nemen is dit een kwestie tussen school en cursist of scholen onderling.


Hoe werkt het Keurmerk voor organisaties die zich als combinanten hebben ingeschreven?
Indien u (een deel van) de cursus NT2 laat verzorgen/uitvoeren door een andere onderneming, dan dient u er zorg voor te dragen dat deze beschikt over een eigen (geldig) Keurmerk en dat deze onderneming de werkzaamheden conform alle Normen uitvoert.


Is er al meer bekend over de 500 cursisten die onterecht onder de Wi2021 zouden zijn geplaatst?
Voor het antwoord op deze vraag willen wij u graag verwijzen naar het artikel op de website van de Rijksoverheid:  https://www.duo.nl/zakelijk/inburgering-ketenpartners/nieuws/opleggen-inburgeringsplicht-weer-begonnen.jsp


Welke aanpassingen dien ik in te voeren als ik alleen werk met gezinsmigranten en statushouders van voor 2022?
Als een school enkel cursisten heeft die vallen onder de Wi2013, dient de school geen aanpassingen te doen. Er dient wel voldaan te worden aan alle eisen die Blik op Werk stelt. Kijkend naar de handleiding dient de dienstverlener dan te voldoen aan alle normen en verplichtingen die zwart of groen zijn in de handleiding. De blauwe normen kunnen in dat geval buiten beschouwing worden gelaten; die gelden alleen voor cursisten die vallen onder de Wi2021.


De Onderwijsroute valt onder de Inspectie van het Onderwijs, maar examens zijn van DUO. Bij afstroom naar de B1-route valt het traject weer onder Blik op Werk. Hoe wordt toezicht op en verantwoording van resultaten in de praktijk geregeld? 
Het Expertisepunt Basisvaardigheden heeft in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en Blik op Werk een servicedocument geschreven waarin de verschillen tussen de twee toezichten beschreven wordt. 


De Onderwijsroute valt onder de Inspectie van het Onderwijs, maar geldt dat ook voor het NT2-onderwijs dat wij aan deze deelnemers geven? 
Ja, dit klopt. 


Hoe om te gaan met de uren die worden gemaakt voorafgaand aan de formele start van bijvoorbeeld de B1-route. Het betreft uren die al worden gemaakt (bijvoorbeeld in een opvanggroep) voor de startdatum. Worden deze uren gezien als uren binnen een route of als extra aanbod buiten de reguliere route om?
Het hangt ervan hoe het traject is opgezet door de gemeente. Voor de asielstatushouders bepaalt de gemeente of de uren mogen meetellen. Als de lessen mee moeten tellen, dan moeten de lessen wel verzorgd worden door een school met het BOW keurmerk en dus voldoen aan de eisen van de Handleiding. Voor de gezinsmigranten tellen deze uren mee onder dezelfde voorwaarden. Die uren moeten dan aan Duo worden doorgegeven. 

Let op: Voor cursisten in de Z-route is afstandsonderwijs nooit toegestaan. Alleen lessen die fysiek plaatsvinden en aan alle voorwaarden voldoen,, tellen dus mee voor de 800 uur NT2-onderwijs.


Moeten taalscholen een intaketoets afnemen wanneer iemand zich aanmeldt die niet een startende NT2-cursist is, bijvoorbeeld als iemand A1 beheerst en bij ons een A2 cursus wil volgen? 
Voor cursisten die vallen onder de Wi2021 hoeft geen intake plaats te vinden, die cursisten hebben immers een PIP. Voor cursisten die vallen onder de Wi2013 moet voor een start van een éérste cursus bij de taalschool een intake worden afgenomen.  


Een school in de buurt stopt met het verzorgen van lessen. Mag ik alle cursisten van die school overnemen?
Dat is mogelijk mits er toestemming aan Blik op Werk gevraagd wordt. Graag horen wij dan ook om hoeveel cursisten het gaat en of er bijvoorbeeld ook docenten overstappen. Hierover staat het volgende in de managementsverklaring (bijlage 5): Tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Blik op Werk heeft de Keurmerkhouder sinds 1 september 2020 nooit meer dan 15 Cursisten overgenomen van een voormalig of andere Keurmerkhouder, ongeacht de reden daarvan.

Is het cursuscontract (van Blik op Werk) verplicht voor asielstatushouders die vallen onder de Wi2021?
Het cursuscontract is niet verplicht voor asielstatushouders Wi2021 voor wie de gemeente een cursus inkoopt of bekostigt. Voor inburgeraars die nog vallen onder Wi2013, gezinsmigranten en niet-inburgeringsplichtigen/zelfbetalers blijft het cursuscontract wel van toepassing. Zie hiervoor ook bijlage 17 van de handleiding 2022. 


Klopt het dat er voor de asielstatushouders onder de WI2021 geen cursuscontract hoeft/mag worden opgesteld? Kunt u aangeven welke gegevens er wel aantoonbaar in het cursistendossier worden opgenomen voor deze groep?
Nee dat klopt niet. De ‘standaard’ modelcursusovereenkomst van Blik op Werk is niet meer aan de orde voor asielstatushouders Wi2021 voor wie de gemeente een cursus inkoopt en bekostigt. Echter zijn er nu twee relaties van toepassing: een (collectief) contract tussen de Keurmerkhouder en gemeente (voor asielstatushouders onder de Wi2021) en een individueel cursuscontract tussen de Keurmerkhouder en de Cursist (voor gezins- en overige migranten onder de Wi2021). Voor meer informatie wat er precies in het contract moet staan verwijzen wij u naar Bijlage 17 van de meest recente handleiding 2022.

Daarnaast nog een overzicht van elementen die wij willen terugzien in het cursistendossier:
– NAW gegevens (en telefoonnummer, e-mail etc.)
– Leerprofiel cursist (analfabeet, laag-, midden-, hoog opgeleid)
– Aanmeld-/intakedatum 
– Startdatum 
– Verwachte einddatum (datum in contract)- Definitieve einddatum 
– Per deelexamen: examendatum, resultaat, poging
– Aangeboden lesuren, aanwezigheid lesuren
– In rekening gebrachte lesuren
 

In het dossier is deze informatie vaak te herleiden aan de hand van de volgende informatie:

– Eventuele aanmelding
– Intakeformulier
– Intaketoets (enerzijds de toets, anderzijds de uitslag hiervan)
– Cursuscontract(en) (BoW sjabloon)
– Voortgangsinformatie (voortgangstoets, proefexamen etc.) 


De volgende informatie is relevant, maar vaak niet in het cursistendossier opgenomen maar elders in een aparte administratie:

– Facturen (aangeboden lesuren)
– Aanwezigheidsregistratie
– DUO-lijsten (bronbestanden examenresultaten)


Hoe verkrijg je een geldig uittredebewijs?
U kunt samen met de cursist een uittredebewijs opstellen. Een uittredebewijs bevestigt dat een cursist is gestopt bij de betreffende taalschool en heeft invloed op de termijn dat een examen nog meetelt voor de betreffende taalschool. Hier vindt u een overzicht van de geldende termijnen:  

  • Zonder uittredebewijs: een examenresultaat telt tot 6 maanden mee nadat de cursist de taalschool heeft verlaten, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden dat de cursist elders een nieuw cursuscontract heeft afgesloten. Dan worden de examenresultaten vanaf de startdatum daarvan niet meer meegenomen. 
  • Met uittredebewijs: een examenresultaat telt tot 2 maanden mee nadat de cursist de taalschool heeft verlaten, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden dat de cursist elders een nieuw cursuscontract heeft afgesloten. Dan worden de examenresultaten vanaf de startdatum daarvan niet meer meegenomen.
  • Indien in het uittredebewijs is opgenomen dat de cursist niet klaar is voor examens en dit aantoonbaar gemaakt kan worden aan de hand van het cursistendossier, tellen examenresultaten na datum van ondertekening niet mee (binnen de termijn van 2-6 maanden).


Welke gegevens moeten bewaard blijven in het kader van de ‘brede intake’?
Dit is afhankelijk van wat een school doet in een brede intake: nemen zij zelf een toets af, beoordelen ze de leerbaarheid of zetten ze alleen uren in? In ieder geval tellen de uren taalles en KNM tijdens de brede intake.

Moeten wij van de cursisten Wi2021 ook de gegevens uitwisselen via het portaal met DUO?
Gegevens voor de facturatie hoeven hier niet meer gedeeld te worden met DUO omdat de betalingen via de gemeente verlopen. Voor de examenresultaten is het nog wel noodzakelijk om gegevensuitwisseling met DUO te hebben.


Hoe werkt de uren-uitwisseling met DUO? Is de 600 uur bij afschaling iets wat DUO bijhoudt?
De gemeente zal de uren voor eventuele afschaling bij de asielstatus houders die onder de Wi2021 vallen bij gaan houden. DUO houdt die dus niet bij. De uren van de gezinsmigranten moeten wel naar DUO gestuurd worden. Ook de 600-urenverklaringen voor ontheffing van de inburgeringsplicht voor de Wi2013 lopen nog via DUO.

Hoe zal de audit van volgend jaar in z’n werk gaan? Is er een algehele audit of voert de gemeente een audit uit voor het deel dat onder de gemeente valt?
Blik op Werk voert de audit uit voor zowel de cursisten Wi2013 en Wi2021. Er zal zoals gewoonlijk vanuit Blik op Werk een audit plaatsvinden op basis van de handleiding. Het kan zijn dat de gemeente naar eigen inzicht een eigen inspectie/controle invoert. De afspraken hierover kunnen per gemeente verschillen.


Wanneer zijn de voorwaarden ten aanzien van de slagingspercentages van asielmigranten die onder de Wi2021 vallen bekend? 
De voorwaarden zullen voor de zomervakantie bekend worden gemaakt middels een nieuwsbrief.


Welke examenpoging wordt er, met het oog op de slagingspercentages, meegerekend voor de resultaatgegevens?
Het resultaat staat in elk geval vast na de tweede poging (op een uniek deelexamen). Als de cursist in de betreffende meetperiode eenmaal is gezakt voor een onderdeel, maar in een volgende meetperiode een tweede poging doet, dan wordt er alleen in een volgende meetperiode gerapporteerd over het uiteindelijke resultaat na de tweede poging. Wanneer het – nadat de cursist in de betreffende meetperiode is gezakt – niet aannemelijk is dat de cursist nog een tweede poging doet bij de betreffende taalschool, wordt er wel gerapporteerd over de eerste poging. 


Moeten resultaatgegevens van cursisten onder Wi2013 en Wi2021 bij elkaar of apart worden aangeleverd?
De resultaatgegevens dienen in één keurmerkaanvraag aangeleverd te worden. De kans is groot dat de uitvraag wel apart wordt ingericht vanwege de verschillen in de aan te leveren gegevens en de berekeningen van de normen. Wij hopen u hier in het najaar meer informatie over te kunnen geven. 


Stel je hebt 2 hoogopgeleide cursisten, hoe kom je dan aan je slagingspercentages?
Het slagingspercentage dient gebaseerd te zijn op de examenresultaten van ten minste 5 cursisten. Indien er niet meer dan 2 cursisten examens hebben afgelegd, kan dit leiden tot een negatief advies van de auditor. Vervolgens gaat u met Blik op Werk in gesprek over mogelijke vervolgstappen. Indien u in het bezit bent van het aspirantkeurmerk kan het er bijvoorbeeld toe leiden dat het aspirantkeurmerk met een jaar wordt verlengd.


Komen er nieuwe normen die we moeten registeren in het kader van de nieuwe Wet? 
Indien de normen uit de handleiding veranderen zult u daar tijdig over worden geïnformeerd middels een nieuwsbrief. De normen voor de slagingspercentages voor de B1-route onder de nieuwe Wet worden op een later moment bekendgemaakt. 

We moeten contractgegevens aanleveren aan DUO, maar we sluiten niet met iedere individuele cursist een contract af. We doen dit nu collectief met de gemeente. Moeten we toch voor elke cursist een contract afsluiten? 
Voor het ontvangen van resultaten van examens is een individueel contractnummer nodig. Het is mogelijk dat een collectief contractnummer gebruikt wordt, maar waar een extra nummer of letter per individueel contract aan wordt toegevoegd. Voor Blik op Werk zijn individuele contractnummers relevant om inzichtelijk te kunnen maken hoe individuele trajecten lopen.  


Krijgen asielstatushouders onder de Wi2021 een DUO-lening? 
Nee, de gemeente betaalt voor hen de cursuskosten en 2 examenpogingen. 


Wanneer krijg ik, na het opsturen van het aanleverdocument voor deelgenomen uren, een terugkoppeling hierover? 
Als het document op een werkdag voor 18:00 uur wordt aangeleverd volgt de terugkoppeling in principe de volgende werkdag. 


Hoe moet het contract van asielstatushouders die onder de Wi2021 vallen worden aangeleverd? Ziet DUO het document als niet volledig ingevuld als het uurtarief voor hen wordt weggelaten?
Alle bedragen kunnen op €0 worden gezet. Deze informatie moet niet leeg gelaten worden. Het moet volledig worden ingevuld en aangeleverd zijn voordat de examenresultaten kunnen worden opgestuurd.


In welke frequentie wordt het aanleverdocument voor deelgenomen uren door DUO opgestuurd?
DUO zet maandelijks het aanleverbestand klaar in Mijn DUO, maar alleen als er cursisten zijn waarop één van de situaties, zoals gespecificeerd in de handleiding van DUO op pagina 44, van toepassing is en waarvan een contract in ISI is geregistreerd. Het bestand bevat dan dus alleen die cursisten waarvoor DUO de deelgenomen uren wil ontvangen. 


Is het gebruik van het aanleverdocument voor deelgenomen uren verplicht?
Nee, het gebruik van het aanleverdocument is niet verplicht. Het aanleverdocument is een dienstverlening van DUO om het scholen makkelijker te maken de aanlevering te doen. 


Het systeem van de eHerkenning werkt nog niet optimaal. Kan er nu al mee gewerkt worden?
DUO is druk bezig het systeem te optimaliseren en zal een signaal sturen wanneer het werkt. 


Wanneer kunnen de tokens worden omgezet naar eHerkenning? 
De tokens vervallen als eHerkenning gebruikt wordt. Dit heeft te maken met een specifieke beveiliging. Hierover zal DUO te zijner tijd informeren. 

Hoeveel kans maken de scholen nu om een contract met de gemeente te kunnen sluiten voor cursisten die vallen onder de Wi2022? En wat als dat niet gebeurt? Wat is de volgende stap?
Het zal per gemeente verschillen hoeveel kans er is om uiteindelijk gekozen te worden. Mocht dat niet lukken dan is dat natuurlijk uitermate vervelend maar Blik op Werk kan hier verder geen rol in spelen. Gezinsmigranten en andere inburgeraars kunnen zich dan nog inschrijven bij de school.


Welke drempel bedragen kunnen we hanteren ( min.- max.uurprijzen) voor de inburgeringstrajecten (in de leerroutes B1- en Z-route) voor de gezins- en overige migranten? Blik op werk doet geen uitspraken over bedragen en tarieven. Dit is tussen de gemeente en de taalschool. Wij kunnen alleen checken of de afspraken worden nagekomen.

Taalscholen kunnen de facturen van cursisten onder de Wi2013 uploaden bij DUO. Hoe werkt dit onder de nieuwe wet (Wi2021)?
Voor asielmigranten die vanaf 01-01-2022 gaan inburgeren zal de gemeente het traject begeleiden en tevens de betaling verrichten. Scholen zullen bij de gemeenten facturen indienen zoals zij hebben afgesproken in de raamovereenkomst met die gemeente. Facturatie voor cursisten die onder de Wi2013 vallen wijzigt niet. Voor gezinsmigranten gelden de regels zoals die onder de Wi2013.

Vraagt Blik op Werk VOG’s aan voor docenten? 
Nee, dit doen we niet. Blik op Werk kan alleen VOG’s aanvragen voor leden van het bestuur of de directie.  


Als een ZZP’er bij meerdere instellingen cursussen verzorgt, hoe zit het dan met de VOG?  
Een VOG mag niet ouder dan zes maanden zijn bij de start van een opdracht. Eén VOG mag vaker worden gebruikt zolang deze voldoet aan de voorwaarden (maximaal zes maanden oud en screeningsprofiel 60). Wanneer de ZZP’er al een VOG heeft vanwege een andere opdracht(gever) die ook aan de criteria voldoet, dan hoeft er niet nogmaals een VOG aangevraagd te worden.  


Mijn docent heeft destijds bij indiensttreding geen VOG aangeleverd, maar is al langer in dienst. Wat nu? 
Dan moet er zo snel mogelijk een nieuwe VOG worden aangevraagd. Dit moet binnen zes maanden geregeld zijn, gerekend vanaf 1 januari 2022.


Hoe kijkt Blik op Werk, aan het einde van de voorwaardelijke registratieperiode van een nog niet volledig gecertificeerde docent, naar diens registratie in het Kwaliteitsregister NT2-docent mocht diegene niet tijdig aan de voorwaarde hebben voldaan? Valt diegene onder de 80% norm?
Indien een docent onder voorwaarden staat ingeschreven in het register van Blik op Werk ( Kwaliteitsregister NT2-docent),  moet diegene binnen een jaar een EVC-traject afronden. Tot die tijd is de docent onder voorwaarden gecertificeerd.  Als de docent na dat jaar nog niet klaar is met het EVC-traject, dan wordt diegene uitgeschreven, is diegene niet meer gecertificeerd en valt diegene niet onder de 80% norm. 


Gekwalificeerd personeel is schaars(er) aan het worden. Wordt deze veranderende context meegewogen in de audit en door Blik op Werk? En wordt een dergelijk signaal gedeeld met de sector? 
Het tekort aan gecertificeerde docenten is een signaal dat we dikwijls horen en zeer serieus nemen. We hebben hierover al meermalen gesproken met het ministerie van SZW. Ook in samenwerking met de taalkoepels (MBO Raad en NRTO) hebben wij het probleem aangekaart bij het ministerie in onze reguliere overleggen. Dit heeft ertoe geleid dat het onderwerp op het directeurenoverleg (SZW, BOW, VNG en MBO Raad) is besproken en dat nu een aantal opties wordt onderzocht. We hopen hier binnenkort meer over te kunnen vertellen. Dat zal middels een nieuwsbrief worden gecommuniceerd. 

Wanneer is er sprake van geoorloofd verzuim? 
Van geoorloofd verzuim is sprake bij vooraf doorgegeven afwezigheid vanwege ziekte, een huwelijk, een begrafenis of een religieuze feestdag. Voor deze definitie is aangesloten bij de regels van geoorloofd schoolverzuim. Zie hiervoor ook de Rijksoverheid.  


Valt ziekte van kinderen of een huisartsbezoek onder ongeoorloofd verzuim?
In principe valt ziekte van de cursist zelf (en daardoor ook huisartsbezoek) onder geoorloofd verzuim. Ziekte van een kind valt strikt genomen onder ongeoorloofd verzuim. 


Wat moet er bij gemeenten en bij DUO gemeld worden met betrekking tot verzuim?
Daar waar het asielstatushouders betreft, is de gemeente verantwoordelijk om te bepalen of er sprake is van geoorloofd of ongeoorloofd verzuim als een inburgeraar niet aanwezig is bij een les. De gemeente geeft dit vervolgens door aan DUO. De gemeente zal voor deze beoordeling informatie nodig hebben van de taalschool. Welke informatie gemeenten hiervoor precies van taalscholen willen ontvangen, zal afhangen van de afspraken die de gemeente en taalschool hierover maken in het contract.


Wanneer meld je welk verzuim? En voor wie moet dat gedaan worden?
Wanneer welk verzuim gemeld moet worden hangt af van de afspraken die taalscholen hebben gemaakt met de gemeente over asielstatushouders. Voor gezinsmigranten geven de taalscholen dit door aan DUO. 


Welke gegevens met betrekking tot verzuim delen gemeenten met DUO?
DUO heeft aan het einde van de inburgeringstermijn de taak om te beoordelen of een inburgeraar aan de resultaatverplichting heeft voldaan. Hiervoor hebben zij gegevens nodig over geoorloofd en ongeoorloofd verzuim en deelgenomen uren. Voor asielstatushouders geven gemeenten deze informatie door aan DUO. 

Webinars 5 en 12 april Q&A
Op 5 en 12 april vonden de periodieke webinars plaats van Blik op Werk. Dit keer stonden deze in het teken van de nieuwe Handleiding Inburgering en het Addendum voor docententekort. Als Blik op Werk kijken wij terug op twee succesvolle webinars. Hieronder vindt u de antwoorden op de tijdens de webinar gestelde vragen.

Tot wanneer gelden de uitzonderingen in het Addendum?

Voor de duur van maximaal twee jaar tot 1 januari 2025.

Wat kan er verwacht worden van een onverwachts bezoek?

De inhoud van dit bezoek varieert en is afhankelijk van de vraag of het een leslocatie of hoofdlocatie betreft. Over het algemeen zal (een deel van) de administratie worden ingezien waarbij bijvoorbeeld de normen 1.7 (waarborgen kwaliteit docenten) en 2.9 (aanwezigheidsregistratie) getoetst worden. Ook kan steekproefsgewijs worden gekeken naar de trajecten in het proces van aanmelding tot facturatie. Het onverwachts bezoek wordt door of namens Blik op Werk uitgevoerd en staat los van de resultatenaudit en de Inspectie Toezicht in de Klas.

Hoe moeten keurmerkhouders omgaan met cursisten die uitstromen van de B1 route naar de onderwijsroute?

Een cursist die doorstroomt of uitstroomt naar de onderwijsroute krijgt een urenverklaring mee vanuit de taalschool. De keurmerkhouder moet bij de gemeente aangeven dat er een wijziging is in het PIP en daar toestemming voor vragen. DUO moet ook door de Keurmerkhouder op de hoogte worden gesteld dat het traject is afgesloten bij de taalschool. De gevolgde uren kunnen vervolgens gefactureerd worden. Door middel van de urenverklaring weet de school die de onderwijsroute verzorgt hoeveel uren taalonderwijs de inburgeraar nog kan volgen.

Moet ik elke keer opnieuw een cursusplanning aanleveren waarop de gegevens van cursisten zichtbaar zijn?

Blik op Werk schrijft voor dat de cursusplanningen vier keer per jaar worden aangeleverd of bij de start van een nieuwe cursus die langer dan 13 weken duurt. Omdat in de (Toelichting bij de) Regeling Inburgering staat vermeld dat ook de namen van de curissten moeten worden vermeld, kan Blik op Werk hiervan niet afwijken. Vooralsnog dient u de namen van de cursisten in de cursusplanning te vermelden. Het vermelden van andere persoonsgegevens is niet nodig en wordt afgeraden. Blik op Werk onderzoekt of het mogelijk wordt om ook cursusplanningen zonder naam aan te leveren. Mochten er wijzigingen plaatsvinden, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Hoe kun je bepalen of een cursist een Wi2013 of Wi2021 cursist is?

Bij de inwerkingtreding van de Wi2021 is er een overgangsperiode ontstaan, waarbij sommige Cursisten zullen vallen onder de Wi2021 en andere Cursisten onder de Wi2013. Voor Cursisten die vallen onder de Wi2013 blijft de Wi2013 van toepassing. Cursisten die vallen onder de Wi2021 zullen door de gemeente, op basis van de door de gemeente uit te voeren brede intake, worden ingedeeld in één van de leerroutes. De indeling in een leerroute wordt door de gemeente vastgelegd in een voor de Inburgeraar persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Het is van belang dat in de cursistenadministratie duidelijk het onderscheid kan worden gemaakt tussen de verschillende cursisten, bijvoorbeeld door middel van een filter of een query in het systeem. Wanneer een cursist zich zelf bij een Keurmerkhouder meldt en u vermoedt dat deze cursist onder de inburgeringsplicht zou kunnen vallen, maakt u dit bespreekbaar. U kunt het ook navragen bij de gemeente.

Moeten docenten die vóór 1 januari 2023 in dienst zijn opnieuw een VOG aanvragen?

Keurmerkhouders hoeven niet elk jaar een VOG aan te vragen voor docenten die al in dienst zijn.

Wat zijn de regels m.b.t. het melden van afstandsonderwijs?

Wanneer u afstandsonderwijs wilt aanbieden, moet dit vooraf eenmalig aan Blik op Werk worden gemeld.

Iemand heeft het Keurmerk Arbeid en het Keurmerk Inburgeren. Wordt de audit dan gecombineerd? En hoe werkt dat met het aanleveren van de resultaatgegevens?

Aangezien het echt twee verschillende keurmerken zijn, dient u de resultaatgegevens via twee aparte ‘keurmerk aanvragen’ bij Blik op Werk aan te leveren. Indien u dit wenst is het wel mogelijk beide keurmerken in één audit(dag) te laten toetsen. U kunt hierover afspraken maken met de certificerende instelling / de auditor. Het is uiteraard wel van belang dat de certificerende instelling / de auditor de mogelijkheid heeft om beide keurmerken te toetsen. Er zijn momenteel enkele certificerende instellingen die slechts één Keurmerk kunnen toetsen.

Kunnen er ook versoepelingen komen bij ONA (afstandsonderwijs)?

In de Handleiding 2023 is opgenomen welke versoepelingen gehanteerd worden voor de ONA-docent. De verwachting is dat er geen nieuwe versoepelingen volgen.

In het modelcursuscontract kan ik het vakje NVT niet aankruisen wanneer de cursist niet onder één van de voorgestelde categorieën geschaard kan worden, hoe ga ik hier als keurmerkhouder mee om?

Dit punt nemen we ter verbetering mee voor de volgende handleiding. Het contract mag aangevuld worden mits de aanvullingen niet in strijd zijn met de handleiding.

Worden de aangeleverde cursusplanningen ook getoetst bij de audit?

Tijdens het onverwachts bezoek en/of de resultatenaudit kan hier naar gevraagd worden en kan hierop gecontroleerd worden.

Is er in de handleiding iets opgenomen over de bezwaar- en beroepsprocedures?

Ja, dit kunt u terugvinden onder paragraaf 7.8 van Handleiding Inburgeren 2023.

Moeten keurmerkhouders intaketoetsen en afstandsonderwijs steeds opnieuw melden bij Blik op Werk?

Nee, wanneer u het heeft aangemeld en er geen wijzigingen zijn, hoeft u geen nieuwe melding te doen. Over de intaketoets staat het volgende in de Handleiding:

“De organisatie dient gebruik te maken van een standaardtoets (van CITO, Bureau ICE). Indien de organisatie gebruik wil maken van een andere (digitale) intaketoets, kunt u Blik op Werk verzoeken om ontheffing van de verplichting om van een standaardtoets gebruik te maken door de (digitale) toets voor te leggen aan Blik op Werk. Hier zijn kosten aan verbonden. “Een voorwaarde voor het gebruik van een digitale toets is dat de Cursist digitaal vaardig is.”

Moeten keurmerkhouders voor ingehuurde docenten bij iedere opdracht opnieuw een VOG aanvragen?

Bij aansluitende opdrachten hoeft dit niet. Wanneer een periode tussen twee opdrachten heeft gezeten, moet er wel een nieuwe VOG worden aangeleverd. Bij de nieuwe Handleiding zal worden bekeken wat hierover in de Handleiding kan worden opgenomen.

Zijn de wijzigingen in het leerprofiel gebaseerd op de intaketoets of ook op ontwikkeling van cursist?

Cursisten van de Inburgeringscursussen kunnen worden onderscheiden op basis van een leerprofiel. Het leerprofiel wordt bepaald op basis van de competenties, kennis, vaardigheden en het opleidingsniveau van de Cursist bij de start van het Traject. Het taalniveau Nederlands staat los van het leerprofiel. Wanneer er tijdens de cursus geconstateerd wordt dat het leerprofiel bij de intaketoets niet juist is vastgesteld, kan het leerprofiel van de Cursist eenmalig gewijzigd worden.

Als een externe instantie de leerbaarheidstoets afneemt, moet de Keurmerkhouder dan ook nog een (intake)toets afnemen?

De intaketoets is volgens de Handleiding verplicht voor cursisten die vallen onder de Wi2013. Deze verplichting geldt ongeacht of er door de taalschool zelf of door een andere partij een leerbaarheidstoets is afgenomen. Het afnemen van een intaketoets bij Cursisten die vallen onder de Wi2021 is niet verplicht; in dit stelsel is de intaketoets immers in theorie vervangen door het PIP en de leerbaarheidstoets. Blik op Werk adviseert scholen echter om bij alle cursisten een intaketoets af te nemen zodat de school van elke cursist een duidelijk beeld heeft van het beginniveau en de beginsituatie, die op eenzelfde manier getoetst is.

Waaraan moet de VOG voldoen van de NT2-docent?

Van alle docenten die lessen verzorgen, dient de organisatie te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), met screeningsprofiel 60: Onderwijs, waaruit geen bezwaren blijken. De VOG van docenten die voor 1 januari 2022 bij de organisatie in dienst zijn getreden, dan wel die voor 1 januari 2022 met hun opdracht bij de organisatie zijn gestart, dient een datum van uiterlijk 30 juni 2022 te hebben. Bij nieuwe docenten die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst mag de VOG bij indiensttreding niet ouder zijn dan zes maanden en bij docenten die werkzaam zijn op basis van een overeenkomst van opdracht mag de VOG bij de start van de werkzaamheden niet ouder zijn dan zes maanden. Zie norm 1.7.1.c in de Handleiding Inburgering 2023.

Waarom mag de cursist het contract op ieder moment opzeggen? En is het mogelijk dat keurmerkhouders een vergoeding kunnen krijgen bij een directe opzegging voor de gemaakte kosten?

In artikel 5 van het model cursuscontract is opgenomen dat de cursist het cursuscontract op ieder moment mag opzeggen. Blik op Werk realiseert zich dat deze bepaling voor taalscholen erg ongunstig is.

De bepaling is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad (klik hier voor de uitspraak). In deze uitspraak heeft de Hoge Raad overwogen dat een studieovereenkomst wordt aangemerkt als een overeenkomst van opdracht. Dit betekent dat de artikelen 7:400 e.v. van toepassing zijn op de overeenkomst. In artikel 7:408 lid 1 is opgenomen dat een opdrachtgever (een cursist) de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen. Een beperking van deze opzegmogelijkheid is – zo volgt uit artikel 7:413 lid 2 BW – niet toegestaan als dat ten nadele van een particuliere opdrachtgever (niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is. Wanneer een dergelijke bepaling wel is opgenomen, kan dit leiden tot vernietiging van de overeenkomst. Ook het beperken van de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen, bijvoorbeeld door het hanteren van een opzegtermijn, is niet toegestaan.

Blik op Werk heeft zich op basis van die uitspraak op het standpunt gesteld dat in het cursuscontract geen bepalingen mogen worden opgenomen waarvan op voorhand duidelijk is dat deze strijdig zijn met de wet en de uitspraak van de Hoge Raad.

Het feit dat geen opzegtermijn mag worden vermeld, betekent niet dat een opzegging ‘kosteloos’ is. Er mag – zoals bepaald in artikel 7:411 BW – een naar redelijkheid vast te stellen bedrag van het loon worden berekend. Wij kunnen bij Blik op Werk niet vaststellen wanneer hiervan sprake is. Dit is afhankelijk van een aantal factoren (of in juridische taal; afhankelijk van de omstandigheden van het geval). Het opnemen van een dergelijke bepaling in uw cursuscontract is niet strijdig met de wet- en regelgeving. Als een cursist meent dat de hoogte van het bedrag onredelijk is, kan een cursist daarmee naar de rechter (of het College van Arbitrage (CvA) van BoW).

Of een door de Keurmerkhouder opgenomen bepaling standhoudt (en het bedrag dat is vermeld redelijk is), is dus aan een de rechter (of het CvA) om te beoordelen. De NRTO heeft in de algemene voorwaarden die gelden voor consumenten een en ander opgenomen. Of een dergelijke bepaling standhoudt bij de rechter kunnen wij natuurlijk niet verzekeren. Het kan wellicht wel een leidraad zijn waaraan u een en ander kan meten.

Is er enige vorm van coulance mogelijk bij taalscholen die geen aanbesteding hebben gewonnen en die het aantal studenten ziet slinken?

Blik op Werk is zich ervan bewust dat deze taalscholen, en daarmee de cursisten die zij begeleiden, in een lastige situatie zitten. Wij zullen dan ook onderzoeken of wij iets kunnen betekenen voor deze taalscholen en de cursisten. Blik op Werk zal de komende jaren in elk geval bij iedere nieuwe Handleiding op basis van het aantal cursisten die op dat moment vallen onder de Wi2013 bepalen of en in hoeverre normen ten aanzien van de groep cursisten die vallen onder de Wi2013 en/of voor taalscholen die enkel cursussen aanbieden aan cursisten die vallen onder de Wi2013 kunnen worden aangepast, dan wel of er voor voornoemde gevallen uitzonderingsmogelijkheden in de Handleiding kunnen worden opgenomen. Dit vraagstuk ligt ook voor bij de evaluatie van de Handleiding 2023 in de voorbereidingen tot de nieuwe Handleiding 2024.

Waarom zijn Keurmerkhouders die (al jaren) voldoen aan de 80%-norm verplicht om een opleidingsplan aan te leveren?

Het opleidingsplan is alleen van toepassing wanneer u gebruik wilt maken van uitzondering 3 van het addendum op de Handleiding 2023

Hoe weten keurmerkhouders dat ze aan de normen voor ONA-certificering voldoen?

De ontheffing is uitgewerkt in Bijlage 10. Om gebruik te mogen maken van deze ontheffing dient dit wel vooraf aan Blik op Werk te worden verzocht. Mocht deze bijlage voor u onduidelijk zijn, neem dan vooral contact op met onze servicedesk.

Als keurmerkhouder publiceer ik mijn lesroosters op de website, moet ik deze alsnog apart aanleveren bij Blik op Werk?

Ja, vooralsnog dient dit via deze link te worden aangeleverd.

Wanneer ik als ‘onderaannemer’ lessen verzorg, welke cursisten moet ik dan opgeven voor het TVO en slagingspercentages?
De partij die de cursus verzorgt dient de gegevens aan te leveren voor de audit en het TVO. Maar in geval van onderaanneming kan een negatieve bevinding die daaruit voortvloeit ‘doorstoten’ naar de opdrachtgevende partij (bij materiële normen en afhankelijk van de omstandigheden)

Welke criteria zijn belangrijk bij het aanleveren van het Personeelsplan voor de uitzondering in het addendum?

Op pagina 7 en 8 van het Addendum onder punt 3.3 staat omschreven wat de Keurmerkhouder moet opnemen in het personeelsplan. In de inleiding kunt u een korte situatieschets opnemen en aangeven waarom u gebruik wilt maken van deze uitzonderingsregel. De vorm waarin u dit plan opstelt is vrij. Bij de planning is het belangrijk om de ondergrens van 60% te waarborgen.

Wanneer het NT2-onderwijs aan statushouders start in het AZC als onderdeel van de brede intake nog voordat de PIP is vastgesteld en er nog geen leerroute is vastgesteld, vallen deze uren dan ook onder de regelgeving zoals die Handleiding 2023 staat en daarna ook onder het Keurmerk Inburgeren? Moet er bijvoorbeeld een tevredenheidsonderzoek gedaan worden bij afronding van deze module van 20 uur?

Het NT2-onderwijs als onderdeel van de brede intake valt niet onder het Keurmerk Inburgeren. De gevolgde NT2 uren kunnen echter wel meegeteld worden. U kunt na afloop van de brede intake elke inburgeraar een door u ondertekende urenverklaring meegeven. Hier worden alleen de daadwerkelijk gevolgde uren verantwoord. Er hoeft geen tevredenheidsonderzoek te worden uitgevoerd.

Is het mogelijk dat je het aangevulde cursuscontract voorlegt aan Blik op Werk om niet in de problemen te komen bij de audit?

Ja, indien u gebruik maakt van een aangepast cursuscontract kunt u deze ter controle voorleggen aan Blik op Werk.

Wat wordt er verstaan onder een ”ervaren docent”, zoals aangeduid in het addendum?

In hoofdstuk 3 van het Addendum bij Uitzondering 2 staat beschreven aan welke vereisten een ervaren docent moet voldoen.

Is er beleid/ een protocol voor (hoe Blik op Werk omgaat met) anonieme meldingen/ klachten?

Dit is uitgewerkt op pagina 12 en in bijlage 9 van de Handleiding.

Wat is de status van de pilot digitale ondertekening en met welk doel is deze gestart?

De pilot is op dit moment nog niet begonnen. Er loopt nog onderzoek naar de juridische mogelijkheden. We hopen dit zo spoedig mogelijk af te ronden, zodat we kunnen starten. Het doel van de pilot is vereenvoudiging van een aantal processen en daardoor lastenverlichting.

Hoe kunnen keurmerkhouders die zelf ook bezig zijn met het ontwikkelen van een app wellicht anticiperen op de digitale aanwezigheidsregistratie?

Digitale aanwezigheidsadministratie is nu al mogelijk. U dient er rekening mee te houden dat, aanvullend op de bestaande normen die van toepassing zijn op aanwezigheidsregistratie, cursist en docent moeten beschikken over unieke inloggegevens en beide afzonderlijk de aanwezigheid kunnen registreren. Hierbij is de reguliere volgorde van toepassing; cursist registreert zijn/haar aanwezigheid, docent verifieert/bevestigd daarna deze aanwezigheid, al dan niet voor de hele groep.

Wat is de achterliggende gedachte achter de gegevens waar om gevraagd wordt bij het aanleveren van het cursuscontract? En zijn er tips voor het aanleveren van het cursuscontract?

In de Wi2021 is trapsgewijs opgenomen wat Blik op Werk in de handleiding voor het Keurmerk Inburgeren moet opnemen. Eén daarvan is het periodiek aanleveren van de cursusplanningen. De cursusplanning wordt door Blik op Werk onder andere gebruikt om het Toezicht in de Klas en de onverwachte bezoeken in te plannen. Om deze bezoeken steekproefsgewijs te kunnen uitvoeren is het van belang dat er een actueel overzicht is van de roosters cq de cursusplanningen van alle keurmerkhouders. Het huidige format, inclusief de namen van de cursisten, staat als verplichting in de Regeling inburgering beschreven.

Is er iets mogelijk in het addendum dat docenten die of de juiste opleiding of voldoende ervaring hebben ook aanspraak kunnen maken op een uitzondering?

Het addendum is recent gepubliceerd. Het is niet waarschijnlijk dat deze op korte termijn zal worden aangepast.

Op welke wijze wordt de steekproef bepaald voor een onverwachts bezoek?

Dit gebeurt zoveel mogelijk op basis van een aselecte steekproef. Wel kan het zijn dat dit per regio gedaan wordt, mede op basis van de beschikbaarheid van de auditoren. Blik op Werk zal binnenkort beleid publiceren over de wijze van totstandkoming van het onverwachts bezoek.

Wat is nu precies veranderd bij de publicatienorm tevredenheidsonderzoek?

Dit kunt u terugvinden in paragraaf 5.7 van de Handleiding Inburgering 2023.

Is er een link van het TVO beschikbaar die wij als Keurmerkhouder kunnen delen met cursisten.

Momenteel is dit technisch niet mogelijk. Wij beraden ons bij Blik op Werk over de mogelijkheden hiertoe. Wel kunt u de voortgang en respons van het onderzoek raadplegen via de TVO-portal (bow.onderzoek.nl). U kunt cursisten erop wijzen dat er een onderzoek loopt en dat zij hiervoor binnenkort benaderd worden of onlangs benaderd zijn.

Is het niet lastig dat cursisten die op 30% of lager zitten van het traject de Engelstalige TVO ontvangen?

We zijn ons ervan bewust dat dit een negatieve uitwerking kan hebben op de respons en werken aan een oplossing door bijvoorbeeld het TVO beschikbaar te maken in meerdere talen.

Is er visueel iets beschikbaar over het keurmerk?

Het Blik op Werk Keurmerk