In de regelgeving wordt onderscheid gemaakt tussen schakelen tussen leerroutes en het afschalen binnen de B1-route naar de examens op A2-niveau. 

Afschalen B1-route naar A2-niveau

  • Afschalen binnen de B1-route naar de examens op A2-niveau mag pas na ‘aanzienlijke inspanning’. Dit houdt onder andere in dat de cursist 600 uur onderwijs moet hebben gevolgd (zie art 5.5, Wet Inburgering 2021).
  • In de Handleiding Inburgeren staat dat minimaal 50% van die 600 uur fysiek onderwijs moet zijn geweest. Deze urenverplichting is dus alleen van toepassing bij afschalen binnen de B1-route naar de examens op A2-niveau.
  • Het staat de cursist vrij om tijdens de gehele B1-leerroute uitsluitend online lessen te volgen. Voor sommige cursisten is dit goed mogelijk.
  • Ook kan eerst online onderwijs worden gevolgd en pas wanneer er zorgen zijn dat de B1-examens niet haalbaar zijn, kan fysiek onderwijs worden gevolgd. Zo komt de cursist aan het minimum van 50% fysiek onderwijs om af te mogen schalen naar de A2-examens.

De taalschool heeft de meeste expertise in huis om in te schatten of een cursist wel of niet moet afschalen naar A2-niveau.

Het is van belang dat de taalschool de cursist goed informeert over het risico wanneer eerst online onderwijs gevolgd wordt: wanneer moet worden afgeschaald, moet de cursist nog eens 300 uur fysiek les volgen (en betalen). Uiteraard heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid om deze informatie te verstrekken.

Daarnaast dient afstandsonderwijs te allen tijde vormgegeven te worden op een manier die gelijkwaardig is ten opzichte van fysiek onderwijs.

Advies: start met klassikaal onderwijs

Blik op Werk adviseert om in het geval van een NT2-cursus altijd te starten met fysiek onderwijs. Bij fysiek onderwijs kan een docent beter de capaciteiten van de cursist inschatten. Het gaat dan niet alleen over het taalleervermogen van de cursist, maar ook over andere factoren die van belang zijn voor een succesvolle inburgering. Denk aan motivatie, thuissituatie, discipline, zelfstandigheid en (andere) psychische factoren. Daarnaast heeft fysiek onderwijs ook een belangrijk sociaal component; er is interactie tussen docent en cursist en tussen de cursisten onderling.

Alleen in uitzonderlijke gevallen, waarbij de taalschool geen enkele twijfel heeft dat een cursist met uitsluitend online onderwijs alle examens op B1-niveau kan behalen, ziet Blik op Werk een fysieke start niet als noodzakelijk.

Schakelen van B1- naar Z-route

  • Schakelen tussen de B1- en de Z-route is alleen mogelijk tijdens het eerste anderhalf jaar na vaststelling van het PIP. Hieraan is geen urennorm gekoppeld.
  • Een cursist die alleen online les heeft gevolgd in de B1-route en vervolgens schakelt van de B1- naar de Z-route, kan online uren niet mee laten tellen voor de verplichte 800 uur NT2-lessen. Alle lessen die in de Z-route meetellen voor die 800 uur moeten immers fysiek zijn. 

Schakelen van Onderwijsroute naar B1-route

  • Schakelen van en naar de Onderwijsroute mag gedurende de gehele inburgeringsperiode en is dus niet gelimiteerd tot het eerste anderhalf jaar.
  • Bij de wijziging van Onderwijsroute naar B1-route mogen de lessen die tijdens de Onderwijsroute zijn gevolgd, meetellen voor de 600 uur lessen die gevolgd moeten worden om te mogen afschalen naar de A2-examens.